עקרונות הליך הרישוי במסלול רגיל

מהות המסלול- יש לקבל את האישורים של נותני האישור הרלוונטיים בטרם קבלת רישיון עסק.

 • הגשת בקשה לרישיון לרשות הרישוי – טופס 2 , אישור על תשלום אגרה, תוכניות – טור א' בפריט הרלוונטי בצו רישוי עסקים וכן ( פרק ה' לתקנות) , מסמכים נוספים נדרשים ותצהיר כבאות (אם לא נדרש אישור); חוות דעת מקדמית (אם ישנה)
  בדיקת המסמכים הנוספים הנדרשים: באתר או במשרדי רישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית;  אם פורסם מפרט אחיד – באתר משרד הפנים – מפרטים אחידים .
 • רשות הרישוי תקבל את הבקשה, תקבע את פריט הרישוי ותמסור למבקש אישור על הגשת הבקשה.
 • אם כל המסמכים הוגשו כנדרש, רשות הרישוי תיתן למבקש בתוך 4 ימים מהגשת הבקשה מתן אישור על הגשתה. (טופס 3 ),
 • בתוך 21 ימים מהגשת הבקשה, רשות הרישוי (אם לא החליטה לדחות את הבקשה) תעביר את הבקשה וכל המסמכים לנותני האישור (טופס 6). רשות הרישוי רשאית להעביר את הבקשה לגורמים נוספים.
 • נותני האישור והרשות המקומית יעשו ביקורת בעסק
 • נותני האישור והרשות המקומית יכולים-
  • להוציא דו"ח ליקויים שיש לתקנם כתנאי לקבלת הרישיון. ("תנאי לרישיון")
   מומלץ לבצע תיקון ליקויים מהר ככל הניתן על מנת למנוע הוצאת סירוב.
  • להוציא סירוב מנומק לבקשה.
  • להוציא אישור
  • להוציא אישור ובו תנאים שעל בעל העסק לקיימם בכל תקופת הרישיון ("תנאי ברישיון")

לוח זמנים צפוי

 • על נותני האישור לסיים טיפולם בבקשה בתוך 30 יום (אפשרות להארכה עד 90 יום)
 • בהעדר תגובה של נותן אישור מסוים- רשות הרישוי רשאית אך לא חייבת להוציא לבעל העסק היתר זמני לשנה (ניתן להארכה בשנה נוספת).