חוות דעת מקדמית

מהי חוות דעת מקדמית- חוות דעת מקדמית הינה חוות דעת שייתן נותן אישור או רשות הרישוי בדבר התאמת העסק המוצע לדרישות החוק ולתקנות שבתחום סמכות הגורם אליו פנו. חוות הדעת תכלול את התנאים המוקדמים שעל בעל העסק לקיים לפני שיינתן לו אישור הגורם אליו פנו.

למה זה טוב? – מניעת הפתעות

– גם כאשר מפורסם מפרט אחיד לעסק, עדיין קיים טווח שיקול דעת לגורמי הרישוי לדרוש דרישות ספציפיות מעסק מסוים. עדיף לדעת זאת מראש.

– קבלת מלא הדרישות מהעסק הספציפי בכתב, מבעוד מועד.

– היה וגורמי רישוי שונים ידרשו מהעסק דרישות סותרות- עדיף לדעת זאת מראש.

– לוח הזמנים למתן תשובה לבקשה לחוות דעת מקדמית מתוחם וברור כמעט תמיד.

למי מגישים בקשה לחוות דעת מקדמית- לרשות הרישוי או לנותן האישור הרלוונטי

הטופס להגשת בקשה לחוות דעת מקדמית-  טופס 1

הגורם שאליו פנו יאשר את קבלת הבקשה על טופס 1 שהוגש.

מסמכים שיש לצרף לבקשה לחוות דעת מקדמית- התוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון וכן מסמכים נוספים שהגורם אליו פונים יבקש (רצוי לברר מראש אילו מסמכים נוספים ידרשו אחרת הבקשה עלולה להיות מוחזרת וכל ספירת הימים מתחילה מחדש)

קבלת תשובה לבקשה– 30 יום מקבלת הבקשה . מסיבות מיוחדות שירשמו- הגורם אליו פנו רשאי להאריך את התקופה ב 30 יום נוספים.  הארכה נוספת- במקרים מיוחדים ובאישור מי שהוסמך לכך על ידי השר הרלוונטי. לא נקבעה תקרה להארכת הזמן הנוספת.