עקרונות מסלול רישוי מקוצר- מזורז ב'

עקרונות מסלול הרישוי-  מזורז ב'

מהות המסלול- הגשת תצהיר ולאחריו תקופת בדיקה של נותני האישור, היתר מזורז ל 180 יום, קבלת רישיון.

 • בעל העסק יגיש בקשה לרישיון בצירוף המסמכים הנלווים. אפשר היחד עם תצהיר.
 • הרשות תבחן את הבקשה בתוך 14-21 ימים.
 • ניתם להגיש תצהיר ולהשלים תנאים בתוך 120 יום.
 • לאחר הגשת התצהיר יש לנותני האישור  49-63 ימים לבדוק את העסק ( "תקופת הבדיקה").
 • אם לא היו דרישות או סירוב של מי מנותני האישור בתקופת הבדיקה, בעל העסק יקבל היתר מזורז.
 • עם קבלת ההיתר המזורז בעל העסק רשאי לפתוח את העסק.
 • בתקופה של עד 180-270  יום ממתן ההיתר המזורז יוכלו נותני האישור להגיש תגובתם לבקשה לרישיון.
 • היה ולא יהיו דרישות נוספות או  סירוב- בעל העסק יקבל רישיון בתום 180 הימים.

עקרונות הליך הרישוי- מסלול מזורז ב'

 • הגשת בקשה לרישיון לרשות המקומית– (טופס 2), תוכניות – טור א בפריט הרישוי הרלוונטי בצו רישוי עסקים וכן  (פרק ה' לתקנות), המסמכים הנוספים הנדרשים כולל תצהיר כבאות (אם לא נדרש אישור), ותשלום אגרה.
  בדיקה מהם המסמכים הנוספים הנדרשים: באתר הרשותי או במשרדי רישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית; וכן באתר המפרטים האחידים- משרד הפנים. (פריט הרישוי הרלוונטי)
  ניתן להגיש תצהיר לפי טופס 5 ביחד עם הגשת הבקשה.
 • רשות הרישוי תבדוק כי כל המסמכים הוגשו כנדרש, כי העסק טרם נפתח (החל מ 1.1.25), כי הוא מסווג במסלול מזורז ב', כי אין בפניה מידע על קיום הסייגים המונעים הגשת בקשה במסלול זה.
 • אם כל המסמכים הוגשו כנדרש, רשות הרישוי תיתן למבקש בתוך 4 ימים מהגשת הבקשה מתן אישור על הגשתה. (טופס 3), ותעביר את הבקשה לנותני האישור (טופס 6).
 • רשות הרישוי תבדוק את הבקשה בתוך 14-21 ימים.
 • רשות הרישוי יכולה להוציא סירוב בתוך 7 ימים מהגשת הבקשה.
 • רשות הרישוי יכולה בתוך 14-21 ימים מהגשת הבקשה להוציא  דרישה להשלמת מסמכים.
 • אם רשות הרישוי לא הוציאה בקשה להשלמת מסמכים או הודעת סירוב, ניתן להגיש תצהיר (טופס 5) גם בתום תקופה זו.
 • נותני האישור יוכלו לבדוק את העסק בתוך 49 יום מהגשת התצהיר ("תקופת הבדיקה").
 • עד תום תקופת הבדיקה רשות הרישוי תודיע לבעל העסק על- סירוב, דרישה לעמידה בתנאים מוקדמים לשם מתן היתר מזורז או על אישור מתן היתר מזורז.
 • עם תום תקופת הבדיקה ובהעדר מניעה יוצא לעסק היתר מזורז לתקופה של 180 יום וניתן יהיה לפתוח את העסק.
 • ההיתר המזורז יהיה תקף ל 180 יום.
 • עד תום 150 ימים ממתן ההיתר ישיבו נותני האישור  לבקשה לרישיון.
 • בתוך 7 ימים מתשובת כל נותני האישור תודיע רשות הרישוי למבקש אם היא מאריכה את תקופת ההיתר המזורז ב 90 ימים לבקשת נותני האישור, אם היא מסרבת למתן רישיון או האם הבקשה לרישיון מאושרת. (העדר מענה במועד כמוהו כאישור).
 • בהעדר סירוב יונפק לבעל העסק רישיון בתוך 5 ימים מתום תקופת תוקפו של ההיתר המזורז.

פרטים נוספים מומלץ לקבל במשרדי רישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית.

ראה גם: תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)- פרק ב2- היתר מזורז ב