עקרונות מסלול רישוי מקוצר- מזורז א'

עקרונות מסלול הרישוי- מזורז א'

מהות המסלול- בעל העסק יקבל היתר מזורז ל 180 יום מייד לאחר הגשת התצהיר, לאחר מכן יקבל רישיון.

 • בעל העסק יגיש בקשה לרישיון בצירוף המסמכים הנלווים.
 • הבקשה תיבדק על ידי רשות הרישוי בתקופה של 14-21 ימים.
 • בהעדר סירוב עקרוני של רשות הרישוי ועם הגשת תצהיר (בתוך 120 ימים), יקבל בעל העסק היתר מזורז ויהיה רשאי לפתוח את העסק.
 • בתקופה של 180-270 יום ממתן ההיתר המזורז יוכלו נותני האישור להגיש תגובתם לבקשה לרישיון.
 • היה ולא יהיו דרישות נוספות או סירוב- בעל העסק יקבל רישיון בתום התקופה האמורה.

עקרונות הליך הרישוי -מזורז א'

 • הגשת בקשה לרישיון לרשות המקומית: טופס 2 , תוכניות – בטור א בפריט הרישוי הרלוונטי בצו רישוי עסקים וכן  (פרק ה' לתקנות), המסמכים הנוספים הנדרשים כולל תצהיר כבאות (אם לא נדרש אישור) ותשלום אגרה.
  בדיקה מהם המסמכים הנוספים הנדרשים: באתר הרשותי או במשרדי רישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית; וכן באתר המפרטים האחידים- משרד הפנים (פריט הרישוי הרלוונטי).
 • רשות הרישוי תבדוק כי כל המסמכים הוגשו כנדרש, כי  העסק טרם נפתח (החל מ 1.1.25), כי הוא מסווג במסלול מזורז א', כי אין בפניה מידע על קיום הסייגים המונעים הגשת בקשה במסלול זה.
 • אם כל המסמכים הוגשו כנדרש, רשות הרישוי תיתן למבקש בתוך 4 ימים מהגשת הבקשה מתן אישור על הגשתה טופס 3.
 • בתוך 21-28 ימים הרשות תודיע למבקש על דרישה להשלמת מסמכים, דרישה למילוי תנאים או סירוב לבקשה.
 • לאחר קבל ההודעה, ובהעדר סירוב, המבקש ישלים את כל המסמכים והתנאים שנדרשו ויגיש תצהיר טופס 5
 • אם התצהיר הוגש כדין וצורף לו כל הנדרש- הרשות תאשר בתוך 4 ימים הגשת התצהיר טופס 5ב
 • בתוך 5 ימים יינתן לעסק היתר מזורז לתקופה של 180 יום טופס 7;  ניתן לפתוח את העסק.
 • הבקשה תועבר לנותני האישור והם יוכלו לדרוש קיום תנאים, להתנגד למתן רישיון או לאשר הבקשה.
 • בתום 180 יום ועם השלמת תנאים/העדר התנגדות נותני האישור. יוצא לעסק רישיון.

פרטים נוספים מומלץ לקבל במשרדי רישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית.

ראה גם: תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות- פרק ב1 – היתר מזורז א