שינוי בעלות

  • שינוי בעלות ייחשב לכל שינוי בזהות הבעלים של העסק הרשומים ברישיון העסק האחרון שהוצא לעסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו או שינוי בבעל השליטה בעסק.
  • יש לשים לב- עם החלפת הבעלים בעסק פג תוקפו של הרישיון הקודם.
  • במידה והמבקש רוכש או שוכר עסק שכבר פועל ברישיון עסק תקף, יש להגיש בקשה חדשה לרישיון עסק בתוך 14 יום מיום שינוי הבעלות. לבקשה זו יש לצרף את חתימת בעלי העסק הקודמים המאשר את העברת הבעלות בעסק.
  • במידה ולא חלו שינויים בעסק הקודם, לא נדרש לצרף לבקשה תכנית עסק, אך נדרש לצרף הצהרה ( על גבי טופס הבקשה לשינוי בעלות) כי לא חלו בעסק, במבנה שלו ובסוג הפעילות שלו כל שינוי מהעסק הקודם שפעל במקום.
  • יש לשים לב- במידה והעסק נכלל באחד ממסלולי הרישוי המקוצרים נידרש להמציא הצהרה נפרדת.
  • עם הגשת ההצהרה, רשות הרישוי תיתן היתר או רישיון חדש שתוקפו יהיה עד למועד שבו היה פג הרישיון של העסק הקודם. בהעדר הצהרה יינתן היתר זמני ל 90 יום או עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה לרישיון, לפי המוקדם.
  • יש לשים לב- במידה ולעסק הקודם היה רישיון לצמיתות- בעל העסק החדש יקבל רישיון לתקופה הנקובה בצו רישוי עסקים בלבד.
  • במידה והמשטרה הינה אחד מנותני האישור לעסק- הבקשה תועבר אליה והיא רשאית לסרב למתן רישיון לבעלים החדש מסיבות המצויות בתחום סמכותה.
  • שים לב- במידה וקיימים שינויים באופי העסק או במבנה שלו, לא ניתן לבקש רישיון על בסיס החלפת בעלות ויש להגיש בקשה חדשה לרישיון עסק.
  • שים לב- לא תתאפשר העברת בעלות בעסק שמתנהלים כנגדו הליכי אכיפה מנהליים או משפטיים או שהוצא נגדו צו סגירה שיפוטי.