מהו “נמל”- פריט 10.10ד לצו רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות מהשתמשים- אנו מביאים את הגדרות אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “נמל” אנו מופנים לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א- 1971.
“נמל”- אחד הנמלים המפורטים בתוספת או נמל שהוסף להם לפי סעיף 2.
התוספת לפקודה מפרטת את הנמלים הבאים- אילת, אשדוד, אשקלון, חיפה, טבריה, יפו, עכו, תל אביב.

צוי הכרזת נמלים
צו הכרזת נמל אשדוד
צו הכרזת נמל אילת- 2012
צו הכרזת נמל חדרה- 2012
צו נמל מרינה אילת- 2010
צו נמל מרינה אשדוד
צו נמל מרינה אשקלון- 1994

פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל”א- 1971

מהי “הוועדה המייעצת לאסדרה”- הרשות הארצית לכבאות והצלה- סעיף 9(ב) לחוק

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח ” הוועדה המייעצת לאסדרה” מפנה אותנו סעיף 9 (ב) לחוק רישוי עסקים להגדרת המונח בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע”ב- 2012 (להלן: ” חוק הכבאות”).
סעיף 2 לחוק הכבאות מגדיר-  “הוועדה המייעצת לאסדרה” – הוועדה לאסדרה שהוקמה לפי סעיף 126א;

סעיף 126א לחוק הכבאות קובע:
“(א) תוקם ועדה מייעצת לאסדרה (בסעיף זה – הוועדה), שתפקידה לייעץ לשר ולנציב בעניינים הנוגעים לאסדרה בתחום בטיחות אש, לפי חוק זה או לפי חוק רישוי עסקים, ולהציע להם הצעות לתיקון הנחיות מקצועיות כהגדרתן בסעיף 126ב, מפרט אחיד כמשמעותו בסעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים או תקנות לפי סעיף 9 לחוק האמור, לפי העניין.”

כן קובעות הרואות סעיפים 126א עד 126ד לחוק הכבאות את זהות חברי הוועדה, על ידי מי הם ימונו, את סדרי הדיון וקבלת ההחלות בוועדה ואת אופן אישור החלטותיה על ידי השרים הרלוונטיים, בדגש על בחינת העלות הכלכלית של ההנחיות אשר רשות הכבאות מבקש להוציא.

תחילת ההוראה- בתוך 60 יום מיום 22.3.18.

חקיקה- חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע”ב- 2012

 

מהם “חצרים”

המונח “חצרים” מוזכר פעמים רבות בחוק רישוי עסקים, אך בחוק זה אין הגדרה למונח.

ניתן לומר ככלל כי המונח “חצרים” מתייחס לכלל השטח בו מתנהל העסק, בין בנוי ובין שאינו בנוי. להמשיך לקרוא מהם “חצרים”

” חנות נוחות “

בצמוד למרבית תחנות הדלק בארץ קיימות “חנויות נוחות”. בחנויות אלו ניתן לשלם עבור הדלק שנרכש בתחנה וכן ניתן לרכוש מוצרים שונים, הן מוצרי מזון והן מוצרי צריכה אחרים.

עם התפתחות חנויות אלו, נשאלנו מהי “חנות נוחות”, מה ההבדל בינה לבין חנויות אחרות המצויות בסמוך לתחנות דלק, מהם פריטי הרישוי הרלוונטיים לחנויות אלו והאם קיימת מגבלה על פתיחת חנויות אלו בימי מנוחה.
עדכון מאמר אחרון- 17.7.19
להמשיך לקרוא ” חנות נוחות “

מהו “קיוסק” – פריט 4.7א

 

המונח “קיוסק” הוגדר לראשונה במפרט האחיד לפריט רישוי זה אשר פורסם ביום 29.7.19. עד אז הגדרת המונח הייתה מצויה בתנאי משרד הבריאות לקיוסקים אשר הוצאו מכח פקודת מלאכות ותעשיות (הסדרתן), משנת 1927.
למרות פרסום המפרט האחיד, נראה כי ההבחנות שנעשו בפסיקה לגבי אופי הפעילות בקיוסק יהיו עדיין רלוונטיות ולפיכך מובאות במאמר זה.

עודכן ביום 1.8.19- בעקבות פרסום מפרט אחיד לקיוסק  להמשיך לקרוא מהו “קיוסק” – פריט 4.7א