מהו “מוצר עישון”

פריט 6.14 מכיל חובת הוצאת רישיון עסק ל”מוצרי עישון” כהגדרתם בחוק איסור פרסומת והגבלת שיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ”ג- 1983 (במאמר זה- “החוק”).

“מוצר עישון מוגדר בחוק כ-

  כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א-1981:
(1)   מוצר טבק;
(2)   חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;
(3)   מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;
(4)   סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;

“תכשיר”– לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ”א- 1981  (“הפקודה”)הוא-
 “תכשיר”, “סם מרפא” – כל צורה של חומר או שילוב של חומרים שמתקיים בו אחד מאלה, ולמעט דם או רכיב בדם שנאסף מאדם המיועד לשמש בתפקידו הפיזיולוגי המקורי ולא עבר תהליך עיבוד משמעותי:
(1)   הוא בעל תכונות לריפוי או למניעה של מחלה באדם או בבעל חיים או לטיפול במחלה כאמור, או מוצג כבעל תכונות כאמור;
(2)   הוא גורם או ניתן לאדם או לבעל חיים במטרה לגרום, לשחזור, להחלפה, לתיקון או לשינוי של פעולה פיזיולוגית בגוף, באמצעות פעולה פרמקולוגית, אימונולוגית או מטבולית;
(3)   הוא ניתן לאדם או לבעל חיים לשם אבחון רפואי או שניתן לתת אותו לאדם או לבעל חיים לשם אבחון כאמור;

“הפנקס” הוא-  פנקס התכשירים הרשומים התמנהל לפי סעיף 47א לפקודה, לפי הוראות מנכ”ל משרד הבריאות.

“מוצר טבק”– טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת.

“חומר מילוי”– נוזל או חומר בצורה אחרת הנועד לשימוש בסיגריה אלקטרונית.

“מחסנית”– אבזר המורכב על גבי סיגריה אלקטרונית, המכיל חומר מילוי.

“סיגריה אלקטרונית”– מוצר, ובכלל זה מוצר הדומה לסיגריה, לסיגר, למקטרת או לנרגילה, שאפשר להשתמש בו לצריכה של אדים המכילים ניקוטין, המופעל באמצעי אלקטרוני ומיועד לעישון ויכול לשמש לצריכה חד-פעמית או לשימוש חוזר.

“עישון”– לרבות באמצעות יצירת ארסס (Aerosol) או אדים (Vapor) לשאיפה.

 

 

מהו “נמל”- פריט 10.10ד לצו רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות מהשתמשים- אנו מביאים את הגדרות אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “נמל” אנו מופנים לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א- 1971.
“נמל”- אחד הנמלים המפורטים בתוספת או נמל שהוסף להם לפי סעיף 2.
התוספת לפקודה מפרטת את הנמלים הבאים- אילת, אשדוד, אשקלון, חיפה, טבריה, יפו, עכו, תל אביב.

צוי הכרזת נמלים
צו הכרזת נמל אשדוד
צו הכרזת נמל אילת- 2012
צו הכרזת נמל חדרה- 2012
צו נמל מרינה אילת- 2010
צו נמל מרינה אשדוד
צו נמל מרינה אשקלון- 1994

פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל”א- 1971

מהי “הוועדה המייעצת לאסדרה”- הרשות הארצית לכבאות והצלה- סעיף 9(ב) לחוק

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח ” הוועדה המייעצת לאסדרה” מפנה אותנו סעיף 9 (ב) לחוק רישוי עסקים להגדרת המונח בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע”ב- 2012 (להלן: ” חוק הכבאות”).
סעיף 2 לחוק הכבאות מגדיר-  “הוועדה המייעצת לאסדרה” – הוועדה לאסדרה שהוקמה לפי סעיף 126א;

סעיף 126א לחוק הכבאות קובע:
“(א) תוקם ועדה מייעצת לאסדרה (בסעיף זה – הוועדה), שתפקידה לייעץ לשר ולנציב בעניינים הנוגעים לאסדרה בתחום בטיחות אש, לפי חוק זה או לפי חוק רישוי עסקים, ולהציע להם הצעות לתיקון הנחיות מקצועיות כהגדרתן בסעיף 126ב, מפרט אחיד כמשמעותו בסעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים או תקנות לפי סעיף 9 לחוק האמור, לפי העניין.”

כן קובעות הרואות סעיפים 126א עד 126ד לחוק הכבאות את זהות חברי הוועדה, על ידי מי הם ימונו, את סדרי הדיון וקבלת ההחלות בוועדה ואת אופן אישור החלטותיה על ידי השרים הרלוונטיים, בדגש על בחינת העלות הכלכלית של ההנחיות אשר רשות הכבאות מבקש להוציא.

תחילת ההוראה- בתוך 60 יום מיום 22.3.18.

חקיקה- חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע”ב- 2012

 

מהם “חצרים”

המונח “חצרים” מוזכר פעמים רבות בחוק רישוי עסקים, אך בחוק זה אין הגדרה למונח.

ניתן לומר ככלל כי המונח “חצרים” מתייחס לכלל השטח בו מתנהל העסק, בין בנוי ובין שאינו בנוי.
להמשיך לקרוא

” חנות נוחות “

בצמוד למרבית תחנות הדלק בארץ קיימות “חנויות נוחות”. בחנויות אלו ניתן לשלם עבור הדלק שנרכש בתחנה וכן ניתן לרכוש מוצרים שונים, הן מוצרי מזון והן מוצרי צריכה אחרים.

עם התפתחות חנויות אלו, נשאלנו מהי “חנות נוחות”, מה ההבדל בינה לבין חנויות אחרות המצויות בסמוך לתחנות דלק, מהם פריטי הרישוי הרלוונטיים לחנויות אלו והאם קיימת מגבלה על פתיחת חנויות אלו בימי מנוחה.
עדכון מאמר אחרון- 17.7.19

להמשיך לקרוא