סוגי עסקים לפי פריטי הרישוי

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק הינה רשימה סגורה ואינה כוללת את כל העסקים הקיימים. בעמוד זה ניתן למצא מידע הנוגע לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע ערוך על פי שמות העסקים לפי סדר מספרי הפריטים. שמות העסקים מתייחסים הן לכינויים הנפוצים בשפה העברית והן לשמות העסקים כפי שהם רשומים בצו רישוי עסקים.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.

רשימת העסקים לפי פריט
בית מרקחת – פריט 1.1

הגדרה בצו –  בית מרקחת כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים.
גורמים מאשרים – תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 200 מ’), משטרה, משרד הבריאות.
תקופת הרישיון- 5 שנים
לעסק זה פורסם מפרטי אחיד- מפרט אחיד לבית מרקחת
מאמרים-
מכירת מוצרים שאינם תרופות בבית מרקחת

כתובות קעקע – פריט 1.4ג
  • הגדרה בצו: כתובות קעקע, מקום לעשייתן
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 5 שנים
   (על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה 3 שנים)
  • מאמרים:
תחנת כוח – פריט 2.4

הגדרה בצו: תחנת כוח

גורמים מאשרים: איכות הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש, תכנון ובניה.
ביום 8.8.19 פורסמו דרישות המשטרה באינטרנט-  דרישות המשטרה לתחנת כוח

תקופת הרישיון: 15 שנים (עד ליום 31.12.1 רישיון לפי פריט זה ניתן לצמיתות, לכן כל עסק שקיבל רישיון לפי פריט זה לפני 31.12.18 רישיונו יוותר לצמיתות)

מאמרים:
האם ייצור חשמל במתקן פוטו-וולטאי טעון רישיון עסק

גידול בעלי חיים – פריט 3.2א
גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח
  • הגדרה בצו: עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות
  • תקופת הרישיון: 10 שנים
  • חקיקה נוספת: יש לעיין בצו רישוי עסקים לגבי עמידה בדרישות תקנות נוספות
  • מאמרים:

האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

הדברה – 3.3א- בוטל ביום 31.1.218

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, עבודה ורווחה (לידיעה)
  • תקופת הרישיון: 15 שנים
מסעדה – פריט 4.2א
בית קפה – פריט 4.2ב ( תיקון 2018)
  • הגדרה בצו: בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט4.8. (סימון באותיות אלכסוניות- תיקון הגדרת הפריט 2018). לפריט זה קיים מפרט אחיד.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף), משטרה ( לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר המיועדים ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 10 שנים
  • מאמרים:
הכנת מזון למכירה לצריכה מחוץ למקום ההכנה לרבות משלוח מזון- פריט 4.2ג
 • הגדרת הפריט הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקון הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה.
 • גורמים מאשרים– תכנון ובניה, משרד הבריאות, כיבוי אש  (תצהיר עד 500 מ”ר).
 • תקופת הרישיון– 10 שנים.

מאמרים-
 עסק של משלוח מזון בלבד אינו טעון רישיון

ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א
  • הגדרה בצו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (ההגדרה הנ”ל ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות בפריט זה יכללו בפריט 4.6ו)
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ”ר), איכות הסביבה (למעט אריזתו) (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (לידיעה בלבד, למעט לעניין אריזתו)(אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות
  • תקופת רישיון: 10 שנים
  • על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
  • עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 (“התקופה המקוצרת”).
   רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס’ 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
  • חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון , ייצורו והחסנתו) התשכ”א – 1960
  • מאמרים:
   האם בית אריזה לתוצרת חקלאית טעון רישיון עסק?
הובלת מזון – פריט 4.6ד
  • הגדרה בצו: מזון מרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- הובלתו, הפצתו או חלוקתו
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 10 שנים
  • על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
  • עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 (“התקופה המקוצרת”).
   רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס’ 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
  • חקיקה נוספת: יש לעמוד בתנאים הנדרשים בחוק שירותי הובלה, התשנ”ז- 1997
  • מאמרים:   רישיון עסק לבעל משאית להובלת מזון בקירור
קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה
קיוסק – פריט 4.7א
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משרד הבריאות (לידיעה)
   • תקופת הרישיון:  15 שנים
   • על פי הוראות תקנות 2000 המצויות בתוקף עד 31.12.18- תוקף הרישיון היה לצמיתות
    עסק שקיבל רישיון עד ליום 31.12.18 רישיונו יישאר לצמיתות.
    עסק שיקבל רישיון לאחר מועד זה יינתן לו רישיון לפי הקבוע בצו.
   • לעסק זה פורסם  מפרט אחיד לקיוסק
  • נכון ליום10.8.19- לא פורסם הנספח למפרט משרד הבריאות. יש לברר תוקף הפרסום
  • מאמרים:
אטליז – פריט 4.7ג
  • הגדרה בצו: אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד החקלאות, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: שנה
  • מאמרים:
מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
  • הגדרה בצו: מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון (פריט 4.7ד יכלול מרכול שיש בו טיפול במזון לרבות טיפול במזון).
  • גורמים מאשרים:   תכנון ובניה, כיבוי אש (ללא טיפול במזון- תצהיר עד 300 מ”ר, כולל טיפול במזון- ללא תצהיר), משרד הבריאות ( ללא טיפול במזון- לידעה בלבד)
  • תקופת רישיון: ללא טיפול במזון 15 שנים, כולל טיפול במזון 10 שנים
   פריט 4.7.ב- עד ליום 31.12.18 ניתנו רישיונות לצמיתות בשל תחולת התקנות משנת 2000 ולכן, על  פי תיקון 34 לחוק, עסק שניתן לו עד 31.12.18 רישיון לצמיתות לפי פריט 4.7ב- הרישיון יישאר לצמיתות)
  • מאמרים:
בר אקטיבי – פריט 4.8
  • הגדרה בצו: משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה, וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משטרה, כיבוי אש ( תצהיר- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף)
  • תקופת הרישיון: 5 שנים
  • מאמרים:
מכירת משקאות אלכוהוליים – פריט 4.8
  • הגדרה בצו: משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה, וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משטרה, כיבוי אש ( תצהיר למקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף)
  • תקופת הרישיון: 5 שנים
  • לפריט זה פורסם  מפרט אחיד לפריט 4.8
  • יצויין כי על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- מכירת משקאות משכרים באמצעות האינטרנט טעונה רישיון עסק.
  • מאמרים:
לסירוב למכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום בתחנות דלק ראה הפרק הרלוונטי במאמר- “חנות נוחות”
חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות – פריט 6.2

הגדרה בצו- חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות

גורמים מאשרים- משטרה, כבאות

תקופת הרישיון- 10 שנים
יש לשים לב כי על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת רישיונות העסק על פי פריט 6.2 לתקופה הקצרה מ 15 שנה. לכן, כל עסק הנמנה על פריט רישוי זה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש לתוקפה הקצרה יותר הנקובה בצו.

מאמרים-  חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות- חישוב השטח

מכירת פרחים וצמחים- פריט 6.7

הגדרה בצו- פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר

גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש ( עד 1500 מ”ר- תצהיר)

תקופת הרישיון- 15 שנה.
על פי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד לתיקון 2018, שנכנס לתוקף ביום 1.1.19, ניתנו לעסקים לפי פריט זה, רישיונות לצמיתות.
לכן- לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- כל עסק לפי פריט זה שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 1.1.19- רישיונו יישאר לצמיתות.

מאמרים-
מכירת צמחים- פריט 6.7

קניון –  פריט 6.8

הגדרה בצו- “קניון”- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ”ר לפחות.

  • ניהול קניון: 6.8א
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות
   דרישות המשטרה- דרישות המשטרה פריט 6.8
  • תקופת הרישיון: 5 שנים (עד ל 31.12.18- תוקף הרישיון היה לשנה בלבד- לפי תקנות רישוי עסקים 2000 שהיו בתוקף עד לאותו מועד)
   עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו- כנ”ל למעט יידוע משרד העבודה והרווחה.
  • מאמרים:

הנחיות כיבוי אש לקניונים-
הנחיות כיבוי אש לקניונים- מרץ 2017
ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”

רוכלות – פריט 6.9
   • הגדרה: סעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים-  “רוכלות”- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.
   • גורמים מאשרים: ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (יש ליידע את משרד הבריאות), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת-.
    כיבוי אש- אישור בתצהיר.
   • תוקף הרישיון: 5 שנים
   • פירסום מפרט אחיד- מפרט אחיד לפריט 6.9ב’,
    מפרט אחיד לפריט 6.9ג’
   • חקיקה אחרת: יש לעיין בהוראות סעיפים 2א ו 5א לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968
עסק של אבזרי מין – פריט 6.12

הגדרה בצו– עסק של אבזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משטרה (לידיעה)
דרישות המשטרה- דרישות המשטרה פריט 6.12
תקופת הרישיון – 15 שנים
על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18, תוקף הרישיון היה לצמיתות.
לכן, לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- כל עסק שניתן לו רישיון לצמיתות על פי פריט זה עד 31.12.18- הרישיון ישאר לצמיתות. עסק שיקבל רישיון החל מ 1.1.19- תוקף הרישיון יהיה ל 15 שנים.
מאמרים
עסק של אביזרי מין – פריט 6.12

 

בית מלון – פריט 7.1א
  • הגדרה בצו: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 2 קומות ועד 16 מיטות), איכות הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד הבריאות
   לדרישות המשטרה ראה- דרישות משטרה- בית מלון
  • תקופת הרישיון: 10 שנים ( עד יום 31.12.18- תוקף הרישיון היה 3 שנים).
  • מאמרים:
יחידות אירוח – 7.1ב
בית אבות – פריט 7.1ג
  • הגדרה בצו: בית אבות- מקום המשמש, או הנועד לשמש כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד- 2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה (לידיעה), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 5 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון היה ל 3 שנים)
  • מאמרים:
בריכת שחיה – פריט 7.4א

הגדרה בצו- בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ונופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש.

גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות.
לדרישות המשטרה ראה- דרישות המשטרה- בריכת שחיה

תקופת רישיון- 3 שנים

מאמרים
עריכת “אירוע” בבריכת שחיה
דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
בריכות שחיה בבניין מגורים
מתן רישיון עסק לבריכה ללא אישור בטיחות מערכות חשמל
האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה
תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א
האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

 

ג’קוזי – פריט 7.4ג

הגדרה בצו- בריכת זרמים (ג’קוזי)

  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לשנה)
  • מאמרים:
בריכת זרמים (ג’קוזי) – פריט 7.4ג
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 5 שנים (על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לשנה)
  • מאמרים:
מכון כושר – פריט 7.5
משחקים – פריט 7.6
אירוע ציבורי – פריט 7.7ה
   • הגדרה בצו: אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה
    לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה לאירוע ציבורי
   • תקופת הרישיון: 5 שנים (לאירוע חד פעמי- יינתן רישיון לאותו אירוע) ( עד ליום 31.1.218- תוקף הרישיון היה לשנה)
   • מאמרים:

עדכון אגרות כיבוי אש לאירועים- דצמבר 2018
מהו ההבדל בין “אירוע ציבורי” שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון
צ’ק ליסט מאוחד לרישוי אירוע חד פעמי
קיום אירועים חד פעמיים באולם ספורט- הגשת הבקשה
אירועים תחת כיפת השמים- רישיון לתקופה
מהו “עינוג ציבורי”- סעיף 3(ב) לחוק
“עינוג ציבורי”- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים
רישיון לעסקים במבנים זמניים ואירועים תחת כיפת השמים ללא צורך בהיתרי בניה
סירוב משטרה לקיום אירוע תחת כיפת השמים בשל מידע מודיעיני
האם קיום אירוע באופן חד פעמי ייחשב לניהול “עסק” של אולם אירועים, גן אירועים או דיסקוטק?
לעניין מסלול מירוצים ארעי ראה- רישוי מירוצי מכוניות

יריד מזון-  פריט 7.7י
  • גורמים מאשרים: כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרה (לידיעה)
   לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה ליריד מזון
  • תקופת הרישיון:  שנה
  • מאמרים:
קייטנות – פריט 7.8א
אולם אירועים – פריט 7.9
  • הגדרה בצו: אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות
   לדרישות המשטרה ראה- דרישות המשטרה לאולם אירועים
  • תקופת הרישיון: 10 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף רישיון על פי פריט זה ניתן ל 3 שנים בלבד)
  • מאמרים:

הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל

מתקני שעשועים – פריט 7.10א
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר),
  • תקופת הרישיון: 5 שנים ( לפי הוראות הצו , ועל פי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון היה לשנה)
  • מאמרים:

תקן בטיחות מתקני שעשועים מתנפחים- פריט 7.10א
מתקנים מתנפחים- פריט 7.10א
האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק
רישוי רכבות זעירות המסיעות ילדים למטרות שעשוע

הסעת נוסעים – פריט 8.4א
תחנה מרכזית ותחנת רכבת מרכזית – פריט 8.4ב

הגדרה בצו: תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

גורמים מאשרים: הנדסה, איכות הסביבה, משטרה, כבאות. כך גם נדרש רישיון ממשרד התחבורה.

תקופת הרישיון: 15 שנים

מפרט אחיד מאושר: מפרט אחיד מאושר- פריט 8.4ב

מאמרים-

מהי “תחנה מרכזית” – פריט 8.4ב
מה בין “תחנה מרכזית” ל “מסוף תחבורה ציבורית” – פריט 8.4ב

חניון- פריט 8.6ב

הגדרה בצו- חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט ב סעיף 8.6ז.

גורמים מאשרים– הנדסה, משטרה, כבאות
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה – חניון 8.6ב’

תקופת הרישיון- 10 שנים

מאמרים:
מתי חניון ידרש לרישיון עסק ומתי לא?- פריטים 8.6ב ו- 8.6

חניון – פריט 8.6ז

הגדרה בצו- חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי ראו דיירי הבניין בלבד.

גורמים מאשרים- הנדסה, משטרה, כבאות, איכות הסביבה- לידיעה בלבד.
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה – חניון- 8.6ז

תקופת הרישיון- 10 שנים

מאמרים:
מתי חניון יידרש לרישיון עסק ומתי לא? פריטים 8.6ב ו- 8.6ז

מעגנה – פריט 8.8ג
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה)
   לדרישות המשטרה ראה: דרישות משטרה- מעגנה
  • תקופת הרישיון: 15 שנים
   לפי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 לעסק זה ניתן רישיון לצמיתות.
   לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנים.
  • מאמרים:
תעשיה ומלאכה- פריט 10.9

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משרד איכות הסביבה- לידיעה, משרד העבודה- לידיעה

תקופת הרישיון: 10 שנים
לפי הוראות התקנות משנת 2000, שהיות בתוקף עד 31.12.18, ניתן לעסק זה רישיון לצמיתות.
לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון חדש לתקופה של 10 שנים.

מאמרים:
ייצור תכשיטים ופריט 10.9

חומרים מסוכנים- פריט 10.10

הפריטים המנויים בפריט הכללי 10.10 לצו מתייחסים לעיסוקים השונים הנוגעים לחומרים מסוכנים הטעונים רישיון עסק.

תקופת הרישיונות– יש לשים לב כי על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת רישיונות העסק על פי פריטים 10.10א עד 10.10ו לתקופה הקצרה מ 15 שנה. לכן, כל עסק הנמנה על פריטי רישוי אלה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש לתוקפה הקצרה יותר הנקובה בצו.

מאמרים:
מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל