סוגי עסקים לפי פריטי הרישוי

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק הינה רשימה סגורה ואינה כוללת את כל העסקים הקיימים. בעמוד זה ניתן למצא מידע הנוגע לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע ערוך על פי שמות העסקים לפי סדר מספרי הפריטים. שמות העסקים מתייחסים הן לכינויים הנפוצים בשפה העברית והן לשמות העסקים כפי שהם רשומים בצו רישוי עסקים.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.

רשימת העסקים לפי פריט
בית מרקחת – פריט 1.1

הגדרה בצו –  בית מרקחת כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים.
גורמים מאשרים – תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 200 מ’), משטרה, משרד הבריאות.
תקופת הרישיון- 5 שנים
מאמרים-
מכירת מוצרים שאינם תרופות בבית מרקחת

כתובות קעקע – פריט 1.4ג
  • הגדרה בצו: כתובות קעקע, מקום לעשייתן
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 5 שנים (על פי התקנות מ 2000, המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2017 תוקף הרישיון ינתן ל 3 שנים)
  • מאמרים:
גידול בעלי חיים – פריט 3.2א
  • הגדרה בצו: בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות
  • תקופת הרישיון: 10 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
  • מאמרים:
גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח
  • הגדרה בצו: עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות
  • תקופת הרישיון: 10 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
  • חקיקה נוספת: יש לעיין בצו רישוי עסקים לגבי עמידה בדרישות תקנות נוספות
  • מאמרים:
הדברה – 3.3א

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

בית קפה – פריט 4.2א
  • הגדרה בצו: בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום. לפריט זה קיים מפרט אחיד.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ”ר לרבות סגירת חורף), משטרה, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים
  • מאמרים:
מסעדה – פריט 4.2א
ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א
  • הגדרה בצו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (ההגדרה הנ”ל ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות בפריט זה יכללו בפריט 4.6ו)
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ”ר), איכות הסביבה (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות
  • תקופת רישיון: 10 שנים ( על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
  • חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון , ייצורו והחסנתו) התשכ”א – 1960
  • מאמרים:
הובלת מזון – פריט 4.6ד
קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה
קיוסק – פריט 4.7א
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משרד הבריאות (לידיעה)
  • תקופת הרישיון:  15 שנים (על פי הוראות תקנות 2000 המצויות בתוקף ב דצמבר 2017- תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
  • מאמרים:
אטליז – פריט 4.7ג
  • הגדרה בצו: אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד החקלאות, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: שנה
  • מאמרים:
מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
בר אקטיבי – פריט 4.8
  • הגדרה בצו: משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ”ר לרבות סגירת חורף), משטרה
  • תקופת הרישיון: שנה
  • מאמרים:
מכירת משקאות אלכוהוליים – פריט 4.8
  • הגדרה בצו: משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ”ר לרבות סגירת חורף), משטרה.
  • תקופת הרישיון: 1 שנה
  • יצויין כי על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- מכירת משקאות משכרים באמצעות האינטרנט טעונה רישיון עסק.
  • מאמרים:
לסירוב למכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום בתחנות דלק ראה הפרק הרלוונטי במאמר- “חנות נוחות”
מכירת פרחים וצמחים- פריט 6.7

הגדרה בצו- פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר

גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש ( עד 1500 מ”ר- תצהיר)

תקופת הרישיון- 15 שנה. ( על פי התקנות משנת 2000, נכון לפברואר 18, תוקף הרישיון יהיה לצמיתות).

מאמרים-
מכירת צמחים- פריט 6.7

קניון –  פריט 6.8

הגדרה בצו- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ”ר לפחות.

  • ניהול קניון: 6.8א
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים (נכון לדצמבר 2017-נמאחר ולא מדובר בפריט חדש ואין לפריט זה מפרט אחיד- תוקף הרישיון יהיה לשנה בלבד- לפי תקנות רישוי עסקים 2000)
   עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו- כנ”ל למעט יידוע משרד העבודה והרווחה.
  • מאמרים:

הנחיות כיבוי אש לקניונים-
הנחיות כיבוי אש לקניונים- מרץ 2017
ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”

רוכלות – פריט 6.9
   • הגדרה: סעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.
   • גורמים מאשרים: ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (יש ליידע את משרד הבריאות), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת- בכולן יש ליידע את כיבוי האש.
   • תוקף הרישיון: 1 שנה
   • חקיקה אחרת: יש לעיין בהוראות סעיפים 2א ו 5א לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968
  • מאמרים :
אבזרי מין – פריט 6.12

הגדרה בצו– עסק של אבזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משטרה (לידיעה)
תקופת הרישיון – 15 שנים (על פי התקנות מ 2000, נכון לדצמבר 2017- תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
מאמרים
עסק של אביזרי מין – פריט 6.12
תיקון הגדרת “עסק של אביזרי מין” כך שלא יכלול הצצה על מעשה מיני- הצעת חוק פרטית

 

בית מלון – פריט 7.1א
  • הגדרה בצו: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 2 קומות ועד 16 מיטות), איכות הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים
  • מאמרים:
יחידות אירוח – 7.1ב
בית אבות – פריט 7.1ג
בריכת שחיה – פריט 7.4א

הגדרה בצו- בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ונופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש.

גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות.

תקופת רישיון- 3 שנים

מאמרים
עריכת “אירוע” בבריכת שחיה
דרישות משטרה לבריכות שחיה- פריט 7.4א
דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
בריכות שחיה בבניין מגורים
מתן רישיון עסק לבריכה ללא אישור בטיחות מערכות חשמל
האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה
תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א
האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

ג’קוזי – פריט 7.4ג

הגדרה בצו- בריכת זרמים (ג’קוזי)

  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לשנה)
  • מאמרים:
בריכת זרמים (ג’קוזי) – פריט 7.4ג
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לשנה)
  • מאמרים:
מכון כושר – פריט 7.5
משחקים – פריט 7.6
יריד מזון-  פריט 7.7י
קייטנות – פריט 7.8א
אולם אירועים – פריט 7.9
  • הגדרה בצו: אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים
  • מאמרים:

הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל

מתקני שעשועים – פריט 7.10א
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר),
  • תקופת הרישיון: 3 שנים ( לפי הוראות התקנות משנת 2000 הנמצאות בתוקף נכון לדצמבר 2017- תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
  • מאמרים:

תקן בטיחות מתקני שעשועים מתנפחים- פריט 7.10א
מתקנים מתנפחים- פריט 7.10א
האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק

הסעת נוסעים – פריט 8.4א
מעגנה – פריט 8.8ג
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה)
  • תקופת הרישיון: 15 שנים (לפי התקנות משנת 2000 הנמצאות בתוקף נכון ל דצמבר 2017- תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
  • מאמרים:
תעשיה ומלאכה- פריט 10.9

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משרד איכות הסביבה- לידיעה, משרד העבודה- לידיעה

תקופת הרישיון: 10 שנים (לפי הוראות התקנות משנת 2000, הנמצאות בתוקף נכון לדצמבר 2017– תוקף הרישיון יהיה לצמיתות).

מאמרים:
ייצור תכשיטים ופריט 10.9

חומרים מסוכנים- פריט 10.10

הפריטים המנויים בפריט הכללי 10.10 לצו מתייחסים לעיסוקים השונים הנוגעים לחומרים מסוכנים הטעונים רישיון עסק.

מאמרים:
מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל