תכנון ובניה וחוק רישוי עסקים
אחד התנאים לקבלת רישיון עסק הוא עמידה בדיני התכנון והבניה. עד לחקיקת תיקון 34 בחוק, סעיף 1 לחוק קבע כי אחת ממטרותיו הינה קיום דיני התכנון והבניה. בתיקון 34 שונתה מטרה זו ל"עמידה בדיני התכנון והבניה".
על פי נתוני משרד הפנים 33% מהעסקים הטעונים רישיון עסק לא קיבלו רישיון בשנת 2015 בשל אי עמידה בדינים אלו.
למרות ההקלה במטרות החוק בתיקון 34 עדיין, הבעיות הנובעות מקשר זה בין חוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבניה רחוקות מפתרון.
בעמוד זה ניתן למצא דיון בסוגיות הנפוצות הנוגעות לקשר בין שני החוקים ולאפשרויות הקיימות והרצויות לפתרון.

תיקון 34- תכליות דיני התכנון והבניה
סעיף 8א1- קיום תכליות דיני התכנון והבניה

בתיקון 34 שונתה המטרה השישית לחוק שהייתה ” קיום דיני התכנון והבניה” ל- ” קיום תכליות דיני התכנון והבניה”.  הוראות סעיף 8א1 קובעות את ההכללים לבחינה האם עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה במלואם, עדיין מקיים את תכליות דיני התכנון והבניה ויכול לקבל רישיון עסק.

למאמרים:
תיקון 34 – קיום תכליות דיני התכנון והבניה – ס’ 8א1
האצלת סמכויות מהנדס הוועדה המקומית למתן אישור לפי סעיף 8א1 לחוק
רישוי עסק שלא ניתן למצא את היתרי הבניה שלו לאור תיקון 34

פסיקה
בית המשפט הורה לרשות שלא לנקוט בהליכים נגד עסק עד שתתקבל החלטה בבקשות להסדרת חריגות בניה

בפסקי הדיןהנסקרים במאמר נקבע כי רשות המבקשת לשנות מדיניות ביחס למפעלים הנמצאים באזורי תעשיה ולסיים פעילות מפעלים מסוג מסוים, צריכה לעשות זאת במסגרת שינוי תוכנית בניין עיר כחוק. כן נקבע, עוד בשנת 1971,  כי רשות יכולה לסרב למתן רישיון עסק משיקול של דיני התכנון והבניה, רק בשל דיני תכנון ובניה תקפים, ולא על מה שנראה בעיניה כרצוי.
למאמר: 
בית משפט הורה לרשות שלא לנקוט בהליכים נגד עסק עד שתתקבל החלטה בבקשות להסדרת חריגות בניה

הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לעסק, בהעדר אכיפה לפי חוק התכנון והבניה

בפסק הדין הנסקר במאמר  נקבע כי מחלקת רישוי עסקים אינה רשאית לדרוש הריסת מבנים לשם מתן רישיון, כאשר לא בוצעו כל פעולות אכיפסיקהפה במסגרת חוק התכנון והבניה.
למאמר: הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לעסק, בהעדר אכיפה לפי חוק התכנון והבניה

מאמרים כלליים
הגשת תוכניות באופן מקוון במסגרת בקשה לרישיון עסק- הרצוי והמצוי

המאמר סוקר את ההקלה לבעלי העסקים במידה ויתאפשר להגיש תוכניות של עסק באופן מקוון ואת הקשיים ביישום פיתרון זה.
למאמר:  הגשת תוכניות באופן מקוון במסגרת בקשה לרישיון עסק- הרצוי והמצוי