הגדרה - סעיף 157א לחוק התכנון והבניה

סעיף 157א לחוק התכנון והבניה מתייחס למתן אישורים לחיבור בניין לחשמל, לטלפון ולרשת המים. על מנת שלא להכביד שלא לצורך, הוראות הסעיף המצוטטות להלן, מתייחסות למתן האישורים בלבד, ואינן מהוות את מלא הוראות הסעיף.

157א. (א) בסעיף זה –

          “החברה” – חברת החשמל לישראל בע”מ או חברת החשמל למחוז ירושלים בע”מ, לפי הענין;

          “המנהל” – מי שהוסמך כדין לתת שירותי טלפון;

          “הרשות המאשרת” – יושב ראש ועדה מקומית יחד עם מהנדס הועדה, או יושב ראש ועדת משנה לפי סעיף 18 יחד עם מהנדס הועדה המקומית;

          “ספק” – רשות מקומית או כל מי שהוסמך לספק מים לפי חוק המים, תשי”ט-1959, או חברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס”א-2001 (להלן – חוק תאגידי מים וביוב), לפי הענין.

          (ב)  (1)   לא תתחיל החברה בעבודה להספקת חשמל לבנין ולא תספק חשמל לצורך עבודות בניה, אלא לאחר שמבקש החשמל המציא לה אישור מאת הרשות המאשרת או היתר בניה;

(2)   לא תספק החברה חשמל לבנין אלא לאחר שמבקש החשמל המציא לה אישור מאת הרשות המאשרת.

          (ג)   לא יתקין המנהל טלפון בבנין חדש אלא לאחר שמבקש החיבור המציא לו אישור מאת הרשות המאשרת.

          (ד)  (1)   לא יספק ספק מים למקרקעין לצורך ביצוע עבודה הטעונה היתר, אלא לאחר שהמבקש המציא לו אישור מאת הרשות המאשרת;

(2)   לא יספק ספק מים לבנין – שלא לצורך ביצוע עבודה כאמור בפסקה (1) – אלא לאחר שהמבקש המציא לו אישור מאת הרשות המאשרת…….”