סייגים לאישור לפי תצהיר כיבוי אש ולרישוי בהליך מקוצר- סעיף 2א לצו רישוי עסקים

בסעיף 2א(ב) לצו רישוי עסקים נקבעו סייגים לקבלת אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר.

נוסח הסעיף-

2א. (א) היה עסק כאמור בסעיף 2(א) עסק שרשות הרישוי תראה אותו כמאושר על יסוד תצהיר מאומת
כדין, כאמור בסעיף 6(ג) לחוק, יבוא הסימון "ת'" בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג' בתוספת, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.

….

(ב)  האמור בסעיף קטן (א) לא יחול לעניין מטרת הרישוי של קיום הדינים הנוגעים לכבאות
שבעמודה 7 בטור ג' בתוספת, אם מתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מאלה:

(1)  הוא נמצא מתחת לקרקע;

(2) הוא נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת;

(3)  הוא נמצא במרכז מסחרי ששטחו עולה על 5,000 מ"ר או במרכז מסחרי שאין בו חברת ניהול וששטחו עולה על 2,000 מ"ר; בחישוב שטחו של מרכז מסחרי לפי פסקה זו לא יובא בחשבון שטחו של חניון תחת כיפת השמיים;

(4) הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם כן מתקיימים בעסק כל אלה:

(א) הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה;

(ב) שטחו  הבנוי אינו עולה על 300 מ"ר,

(ג) הוא אינו מכבסה.

(ג) בסעיף זה, "שטח" ו"שטח בנוי" – כהגדרתם בתוספת.

משמעות הסעיף היא שכאשר מתקיים אחד מהסייגים האמורים בו: 

  •  לא  ניתן יהיה לקבל אישור רשות הכבאות על יסוד תצהיר. לכן גם-
  • לא ניתן יהיה לקבל רישיון במסלול תצהיר ובמסלול מזורז א'. רישוי עסקים אלו יהיה במסלול רגיל.

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz