כניסה לתוקף של "רישוי מזורז" תוך כדי הליך הרישוי

כיצד ינהג בעל עסק אשר החל בהליך רישוי במסלול רגיל, ותוך כדי הליך זה פורסם לעסקו מפרט אחיד והוא זכאי לרישוי בהליך מזורז?

הוראות המעבר לגבי עסקים שעוד לפני הכניסה לתוקף של התקנות המאפשרות רישוי במסלול מזורז הגישו בקשה לרישיון, ובעקבות כניסת התקנות לתוקף יכלו להוציא רישיון במסלול מזורז

  • מסלולי הרישוי המזורזים חלים רק על עסקים להם פורסם מפרט אחיד (לעניין חידוש הרישיון- ראו הוראות נפרדות).
  • מתן רישיון על פי מסלולים אלו החל ביום 1.4.2021, מועד כניסתו לתוקף של התיקון לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) ("התקנות").
  • בסעיף 31 (ב)(1) לתיקון התקנות נקבעו הוראות מעבר גם לגבי עסקים המצויים בעיצומו של הליך הרישוי במועד בו התקנות נכנסות לתוקף (1.4.2021)
  • שם נקבע כי התקנות יחולו גם על עסקים שהיו כבר בהליך רישוי במועד תחילתן , 1.4.2021, אם בעל העסק בחר להגיש בקשה חדשה לרישיון או להיתר מזורז, בתנאי שהבקשה החדשה הוגשה עד 30 יום מיום התחילה ובתנאי שעד למועד התחילה לא הוצא סירוב על ידי נותן אישור או רשות הרישוי. 
  • המשמעות היא שעד ליום 1.5.2021 יכול היה בעל עסק הנמצא כבר בהליך רישוי ואשר לא הוצא לו סירוב מנותן אישור או מרשות הרישוי, אם רצה בכך, להגיש בקשה חדשה לרישיון במסלול המקוצר הרלוונטי. 

עסקים שפורסם להם מפרט אחיד במועד מאוחר יותר

  • במועד תחילת תוקפן של התקנות עדיין לא פורסמו מפרטים אחידים לכל העסקים אשר הליך הרישוי שלהם אמור להתנהל בהליך מזורז.
  • לכן, קיימים עסקים רבים אשר התקנות יחולו עליהם רק במועד שיפורסם להם מפרט אחיד. דהיינו- מועד תחילת תוקף התקנות לגבי עסקים אלו יהיה מועד פרסום המפרט האחיד שלהם. 
  • מתוך היקש הוראות המעבר האמורות, אנו סבורים כי במהלך החודש שלאחר פרסום מפרט אחיד (ובהעדר סירוב), עסקים שהגישו בקשה לרישיון במסלול רגיל טרם כניסתו לתוקף של מפרט אחיד יהיו רשאים, אם ירצו בכך, להגיש בקשה חדשה לרישיון במסלול המזורז. 

***חשוב לציין כי החל מיום 1.1.2025- בקשה כזו תתאפשר רק אם העסק טרם החל לפעול (סעיף 6א2(א) לחוק רישוי עסקים מגביל הגשת בקשה לרישיון בהליך מקוצר רק לעסקים שבמועד הגשת הבקשה טרם החלו לפעול).

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz