האם נדרש אישור הנדסה לפני חידוש רישיון

הדרישה לקבלת אישור הנדסה לפני חידוש רישיון (במובחן מבדיקה טכנית כי לא נערכו שינויים במבנה העסק) נתונה להחלטת ומדיניות רשות הרישוי. במאמר זה, נדרשנו לשאלה, האם קיימת חובה לקבלת אישור הנדסה לפני חידוש רישיון. 

השאלה מתעוררת מאחר ועל מנת לקבל רישיון עסק בפעם הראשונה נדרש אישור הנדסה, אך על מנת לחדשו, נדרש לבדוק התאמת התוכניות המאושרות ברישיון המקורי למציאות. זאת במיוחד לאחר תיקון התקנות הקובע כי, לאחר הגשת הצהרה לא נדרש להגיש תוכניות בעת החידוש. 

בכתיבת מאמר זה השתתפו  אשר גרנר ואלחנן משי

החקיקה

פרק ח' בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) דן בהליכי חידוש רישיון.

לפי האמור בפרק זה על בעל העסק למסור הצהרה, 90 יום לפני חידוש הרישיון, המפורטת בטופס 8  הכוללת, בין היתר, הצהרה כי ניתן לעסק אותו הוא מפעיל היתר בניה או שלא ניתן לאתר את ההיתר בשקידה סבירה, וכי לא חלו שינויים במהות העסק, או במבנהו לעומת מה שאושר ברישיון אותו מבקשים לחדש.

עם מתן הצהרה זו- בעל העסק לא נדרש להגיש מסמכים חדשים הנוגעים לקיום תכליות דיני התכנון והבניה לשם קבלת רישיון.

[qwl_begin]  בתיקון התקנות מ 1.4.21 נקבע מפורשות כי בעל עסק שיגיש הצהרה כי לעסק קיים היתר בניה או שלא ניתן למצא את ההיתר בשקידה סבירה וכי לא חלו שינויים במבנה העסק לעומת מה שאושר ברישיון אותו מבקשים לחדש, לא יצטרך להגיש תוכניות של העסק בעת החידוש.

מתי יהיה נכון להעביר את תיק העסק לאישור הנדסה טרם חידוש הרישיון ומתי אין בכך צורך

אין צורך בהעברת התיק לאישור הנדסה ערב חידוש

במידה ולא השתנה שום נתון הנדסי הנוגע לעסק- נראה שאין צורך בהעברת התיק שוב לאישור הנדסה – שכן האישור שניתן תקף גם עתה.
למרות זאת, נראה שנדרשת ביקורת בעסק על מנת לוודא כי בעלי העסק לא ערכו שום שינויים מבניים.

בעת עריכת הביקורת לקראת חידוש הרישיון תבדוק רשות הרישוי כי לא חל כל שינוי מבני בעסק ביחס לתוכניות שעל פיהן ניתן הרישיון מלכתחילה. בדיקה זו יכולה להיערך ביחד עם הביקורת אותה עורכת הרשות לקראת חידוש בכול מקרה.

הביקורת יכולה להיערך על ידי הפיקוח של יחידת רישוי עסקים או, בהעדר כוח אדם היכול לבצע בדיקה זו, היא תיעשה על ידי פקחי ההנדסה. 

במקרים הרגילים לא יידרש אישור מפורש של ההנדסה לחידוש רישיון אלא ניתן להסתפק בביקורת שתוודא התאמת התוכניות על פיהן ניתן הרישיון למצב בפועל.

*יש לשים לב ביחס לחידוש רישיון לעסק הנמצא במסלול תצהיר- במקרה זה, עם קבלת הצהרת בעל העסק טופס 8 ותצהיר לפי טופס 5א– יוארך הרישיון מיידית ולכן שאלת אישור ההנדסה לצורך החידוש אינה רלוונטית. 

יש צורך בהעברת התיק לאישור הנדסה טרם חידוש

 כאשר הרישיון המקורי ניתן בכפוף לתנאים של הנדסה (כגון קיומו של היתר לשימוש חורג בתוקף), או כאשר השתנו תוכניו תהבניין המקומיות (תב"ע).
במקרה כזה יהיה צורך בקבלת אישור ההנדסה כי התנאים הנדרשים על ידה מתקיימים.

חקיקה:
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א- 2000

 

שתפי
שיתוף במייל