סקירת עיקרי תיקון 36 לחוק רישוי עסקים

ביום 18.11.21 התפרסם תיקון 36 לחוק רישוי עסקים (התיקון התפרסם במסגרת חוק ההסדרים לשנים 21-22). 

במאמר זה אנו סוקרים בקצרה את עיקרי התיקון בחוק

עיקר התיקון- הקמת וועדת אסדרה

עיקרו ורוב רובו של תיקון 36 נוגע להקמת וועדת אסדרה אשר תהיה כפופה למשרד ראש הממשלה ועיקר תפקידה הינו לגבש הצעות לפירסום מפרטים אחידים שיובאו לפני השר הממונה על רשות האסדרה והוא יהיה אחראי על פירסומם. 

התיקונים הנוכחיים בחוק נועדו- "להגביר את הוודאות הנדרשת למבקשי הרישיונות ולעסקים, כמו גם את נגישות התנאים הנדרשים לצורך קבלת הרישיון ואת בהירותם. זאת, תוך הבטחת מטרות חוק רישוי עסקים" (דברי ההסבר להצעת החוק  ה"ח הממשלה- 1443 מיום 31.8.21 עמוד 973).

הוראות רבות בתיקון זה מתייחסות ישירות לוועדת האסדרה, סמכויותיה ואופן פעולתה באופן ישיר, וחלק מהוראות התיקון מהוות תיקונים עקיפים הנדרשים בחוק בעקבות ולאור המטרה העיקרית של הקמת וועדת האסדרה.

תיקון זה בא לאחר תיקון החוק משנת 2010 בו נקבע הכלי של "מפרט אחיד" שנועד להגביר את הוודאות של בעלי העסקים לגבי שאלת האפשרות והעלות של קבלת רישיון לעסק (רפורמת המפרטים האחידים). והרפורמה משנת 2018  שבה נקבעו מסלולי רישוי מקוצרים לסוגי עסקים מסוימים ובלבד שפורסם להם מפרט אחיד (רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי). עוד נקבעו ברפורמת הרישוי הדיפרנציאלי לוחות זמנים לפירסום מפרטים אחידים. 

עיקרי התיקונים הנוספים בחוק

מפרטים רשותיים

הוראות החוק ביחס לפרסום מפרטים רשותיים שונו- עיקרי השינויים-

 • המפרט הרשותי טעון אישור מועצת הרשות המקומית.
 • בקביעת תנאי המפרט הרשותי, תשקול רשות הרישוי חלופות שונות להשגת המטרה שלשמה נקבע התנאי, והכול בהתחשב בעלויות הנובעות מיישום אותן חלופות ובמאפייני הרשות המקומית.
 • טיוטת ההצעה למפרט הרשותי (או לשינויו) בליווי דברי הסבר תפורסם לעיון הציבור באתר האינטרנט של הרשות, ותעמוד לעיון הציבור במשרדי הרשות. בפירסום יצויינו האופן והמועד להגשת ערות להצעה.
 • כל אדם רשאי להגיש הערות לטיוטא לרשות הרישוי בתוך 30 יום ממועד פרסומה. רשות הרישוי תדון בהערות ותחליט אם לשנות את המפרט או שלא.
 • המפרט הרשותי יפורסם באתר האינטרנט של הרשות במקום בולט ויאפשר מעקב את השינויים במפרט לאורך זמן.
 • הודעה בדבר פרסום המפרט ומועד כניסתו לתוקף  תפורסם ב"רשומות".
 • יש להעביר לוועדת האסדרה הודעה בדבר הפרסום ברשומות. הוועדה תפרסם את עובדת קיומו ופרסומו של המפרט הרשותי לצד המפרט האחיד שנקבע ביחס לעסקים שהמפרט הרשותי חל עליהם. (ונזכיר- חובת פרסום דרישות הרשות חלה רק על סוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד)
 • חשוב- רשויות שכבר פרסמו בעבר מפרט רשותי שלא אושר על ידי מועצת הרשות מועצת הרשות- יביאו את המפרט הרשותי לאישור מועצת הרשות בתוך 3 שנים.

ביטול דרישות ספציפיות  המפורטות בחוק

בחוק קימות מספר הוראות  בהן נקבעו דרישות רישוי ספציפיות מבעלי עסקים כתנאי למתן רישיון.

מאחר והוראות החוק מסדירות ככלל את המסגרת העקרונית של הדרישות לשם מתן רישיון ולא אמורות להוות מסגרת פרטנית כפי שמצויה בסעיפים אלו, בוטלו הוראות סעיפים אלו.

 • בסעיף 2(ג)  פורטה חובת הצגת המודעה בעסק לממכר משקאות משכרים, בסעיף – כניסה לתוקף של הביטול בתוך 3 שנים.
 • בסעיף 2ד פורטו הוראות ותנאים ספציפיים להפעלת מכון כושר – כניסה לתוקף של הביטול בתוך שנה אלא אם יותקנו תקנות לפני כן. הדרישה לקיומו של ביטוח המתאמנים כתנאי לרישיון בוטלה מיידית. במקביל תוקן סעיף 11א1- והסמיך את שר התרבות והספורט להתקין תקנות בעניין רישוי מכוני כושר.
 • בסעיף 2ו פורטו הדרישות לעניין מדי רעש באולמות שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים- כניסה מיידית לתוקף של הביטול. התקנות שהותקנו בעניין זה יישארו בתוקפן. 

 דחיית הכניסה לתוקף של ביטול חלק מההוראות נעשתה על מנת לאפשר התקנת תקנות המסדירות את הדרישות, ככל ונדרש.

הוספת גופים מייצגים כמגישי השגה

בסעיף 7ג5 הוספה האפשרות להגשת השגה על ידי אירגון מעבידים שהעסק שבשמו מוגשת ההשגה חבר בו ואם העסק אינו חבר באירגון כאמור, יכול להגיש את ההשגה אירגון מעבידים שהוא צד להסכם קיבוצי כללי ענפי שיש לגביו צו הרחבה. אותו אירגון יוכל להגיש את ההשגה גם בשם כמה עסקים אם היא נוגעת לאותו תנאי או מסמך בהתייחס לנסיבות הפרטניות של כל עסק. 

על פי דברי ההסבר תיקון זה נועד להקל על בעלי עסקים שנמנעים מהגשת השגות נוכח העדר משאבים, חוסר התמצאות במצב החוקי ועוד.  

הגשת בקשה במסלול מקוצר גם לעסקים שכבר נפתחו –  עד 1.1.25

סעיף 6א2 לחוק מונה את הסייגים להגשת בקשה לרישיון במסלול מקוצר.

אחד הסייגים קובע כי אם בעת הגשת הבקשה העסק כבר פועל ללא רישיון או היתר- לא ניתן להגיש בקשה במסלול מקוצר.

בתיקון 36 נקבע כי סעיף זה ייכנס לתוקפו רק ב 1.1.25 ולכן עד לאותו תאריך יש להגיש בקשה במסלול מקוצר גם אם העסק כבר פועל ( בתנאי שלא מתקיים אחד הסייגים האחרים המנויים בסעיף, כמובן).

ראה: חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ"ב-2021  – פרק י"ג- רישוי עסקים עמוד 209 לפירסום ( עמוד 131 לקובץ)

להצעת החוק ודברי הסבר ראה:הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021- ו2022), התשפ"א- 2021 – פרק י"ג רישוי עסקים, עמוד 973

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz