השגה על “סירוב הנדסה” למתן רישיון

כאשר בעל עסק מקבל סירוב לבקשה לרישיון בשל אי עמידה בדיני התכנון והבניה- טעות נפוצה היא לחשוב שמדובר בסירוב של “הנדסה” ולכן השגה על סירוב כזה צריכה להיות מוגשת למחלקת או אגף הנדסה במסגרת הליכי ערר.

מטרת מאמר זה היא לעשות סדר במונחים ובדרכי התנהלות העסק האפשריות.

המאמר נכתב על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’

עודכן ביום 2.11.21 –  אנו מודים לכל מי שהעיר הערות מועילות לתוכן המאמר

החלטה לסרב למתן רישיון עסק בשל התנגדות הנדסה היא החלטת רשות הרישוי

מחלקת או אגף ההנדסה הנותנים תשובה לרשות הרישוי האם העסק מקיים את תכליות דיני התכנון והבניה, אינם “נותן אישור” כהגדרתו בחוק.

זהו גוף המהווה חלק מהרשות המקומית, אשר מחווה את דעתו בפני רשות הרישוי.

לכן- סירוב למתן רישיון עסק בשל אי עמידה בדרישות דיני התכנון והבניה הוא סירוב של רשות הרישוי והשגה על סירוב לרישיון בשל סיבה זו תוגש בדרך בה מוגשת השגה על כל החלטה אחרת של רשות הרישוי.

החלטת ההנדסה כי השימוש בנכס לעסק המבוקש אינה עומדת בדיני התכנון והבניה היא “החלטה תכנונית”

החלטה של “ההנדסה” ששימוש בנכס לצרכי העסק הספציפי אינה מקיימת את תכליות דיני התכנון והבניה מהווה “החלטה תכנונית”. על החלטה תכנונית ניתן להגיש ערר.

לכן ניתן לבקש, כי סיבת סירוב ההנדסה למתן רישיון תהיה מנומקת בכתב, על מנת שניתן יהיה להשיג עליה על פי דיני התו”ב אם בעל העסק יבקש לעשות כן.

ייתכן ועל בעל העסק יהיה להגיש השגה על פי חוק רישוי עסקים וערר על פי חוק התו”ב

בהחלט ייתכן כי על בעל העסק יהיה להגיש גם השגה על עצם הסירוב למתן רישיון וגם ערר על ההחלטה התכנונית.

בקשה לעיכוב  החלטת הסירוב- במקרה של הגשת השגה וערר ניתן, במסגרת הליכי השגה,  לבקש כי ההחלטה בדבר הסירוב למתן רישיון תעוכב עד לקבלת ההחלטה במישור ההנדסי שאם לא כן, על פי הוראות סעיף 7ג5(ב) לחוק רישוי עסקים, הסירוב למתן רישיון עסק יהיה תקף עד לקבלת החלטה אחרת, על כל המשתמע מכך. 

וועדות רשותיות שנועדו לפשט הליכים

במספר רשויות מקומיות הוקמו וועדות בהן יושבים נציגי ההנדסה ונציגי רישוי עסקים, שנועדו לבחון האם ניתן לפתור את בעיית העסק הספציפי מבלי להידרש להליכי השגה וערר. 

מוצע לבעל עסק שבקשתו לרישיון סורבה על ידי ההנדסה בשל אי התאמה לדיני התכנון והבניה והוא סבור כי ההחלטה אינה מוצדקת, לבדוק ברשות המקומית בה ממוקם העסק האם קיימים הליכים כאלו, ולבקש כי ייעשה בהם שימוש.

בקשות למתן היתרים לשימוש המבוקש ייעשו על פי דיני התו”ב

ככל ועל מנת לקבל “אישור הנדסה” נדרש להגיש בקשות במישור דיני התכנון והבניה, כגון בקשה להיתר לשימוש חורג, בקשות אלו יוגשו במסגרת דיני התכנון והבניה ויידונו ככאלו (כולל הליכי הגשת ערר על החלטת הוועדה המקומית וכו’).

סירוב למתן רישיון בשל סירוב הנדסה הינו סירוב של רשות הרישוי.
השגה על סירוב זה תוגש במסגרת השגה על החלטת רשות הרישוי, על פי הוראות חוק רישוי עסקים.
החלטת הנדסה כי השימוש בנכס לצרכי העסק המבוקש אינו תואם דיני תו”ב מהווה “החלטה תכנונית” וככזו ניתן להגיש עליה ערר.

ראה:  השגה על החלטת גורם מאשר או רשות הרישוי