סעיף 8ב לחוק- נגישות

בתיקון 34 לחוק ( נכנס לתוקף בדצמבר 2018), שונו באופן מהותי ההוראות הנוגעות להסדרי נגישות הנדרשים מבעלי עסקים.
בהמשך, אמורים להיכנס לתוקף הסדרים שונים שיקלו עם בעלי העסקים.
מאמר זה סוקר את הוראות הסעיף ומשמעותן.

חוק שויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ”ח-1998

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (“חוק הנגישות”) נקבע עקרון היסוד כי זכויותיהם של  אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות. (סעיף 1 לחוק).

מטרת החוק היא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו. (סעיף 2 לחוק).

הוראות הנגישות, הרלוונטיות לדרישות מעסקים, מצויות בפרק ה’1 לחוק הנגישות.

עמידה בדרישות חוק הנגישות כתנאי למתן רישיון עסק

הקלות בדרישות הנגישות

בסמכות שר המשפטים (בהסכמת שר הפנים ולאחר התייעצות עם שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובאישור וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת) לקבוע, לגבי סוגי עסקים מסוימים, את ההקלות הבאות:

 • כי מבקש הרישיון ימציא חוות דעת של מורשה שירות או מורשה מתו”ס בלבד.
 • כי במידה ותידרש חוות דעת אחת בלבד, היא תינתן לאחר התייעצות עם המורשה הנוסף.
 • כי מבקש הרישיון יגיש תצהיר בלבד שבו יצהיר כי הוא מקיים את דרישות חוק הנגישות.
  ניתן יהיה להגיש תצהיר אם לא מתקיימים במבקש הסייגים הנקובים ב סעיף 6א2 , לא הופרו התנאים לתוקפו של היתר מזורז ( סעיף  7ב1 לחוק), ולא התקיימו התנאים לביטול היתר מזורז (סעיף 7ג(ד1)

חשוב– על פי ניסוחו של הסעיף, ככל ויקבע שניתן לתת לבעל עסק רישיון על סמך תצהיר נגישות גם אם עסקו אינו נמצא באחד המסלולים המקוצרים (רישיון על יסוד תצהיר, רישיון במסלול היתר מזורז א’ או ב’), עדיין יחולו עליו הסייגים המנויים בסעיף 6א2 .
משמעות ההוראה היא כי היה ובעל העסק אינו עומד בדרישות סעיף 6א2 הוא לא יוכל להגיש תצהיר נגישות ויצטרך להמציא חוות דעת מורשה שירות ו/או מורשה מתו”ס, לפי העניין.

נכון ליום 9.9.21- טרם נקבעו הוראות כאמור.

אפשרות לבקש חוות דעת של מורשה שירות או מורשה מתו”ס שהינם עובדי רשות מקומית

 • מבקש רישיון יוכל לבקש לקבל חוות דעת של מורשה שירות ו/או מורשה מתו”ס שהינם עובדי הרשות המקומית, או מי שהרשות המקומית התקשרה איתם.
 • התקופה לבדיקה על ידי הרשות המקומית תיקבע על ידי שר הפנים.
 • על המבקש יהיה לשלם לרשות אגרה בסכום שיקבע שר הפנים (באישור וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת)

נכון ליום 9.9.21- טרם נקבעה תקופת זמן כאמור וטרם נקבעו האגרות לשם קבלת חוות דעת כאמור ולפיכך הוראות סעיף זה אינן מופעלות.

הוכחת נגישות לעסקים במסלול תצהיר (קבלת רישיון על סמך תצהיר בלבד) 

 • בעל עסק המבקש רישיון במסלול תצהיר (מסומן ר”ת בטור הרלוונטי בצו רישוי עסקים),  יכול להגיש תצהיר בדבר עמידתו בהוראות הנגישות.
 • סייג להגשת תצהיר במסלול זה- שר הפנים (לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ובאישור וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת) יקבע בצו, שעל בעל העסק מאותו הסוג, להגיש בכל זאת חוות דעת מורשה נגישות.
 • משרד המשפטים פרסם טופס לבדיקה עצמי לנגישות בעסק.
  ראה: טופס חוות דעת מומחה וטופס בדיקה עצמית לנגישות לעסק
  ו
  כן ראה פירסום נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות- בדיקה עצמית והגשת תצהיר

סמכויות רשות הרישוי ונציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

 • הגם שקיום הוראות נגישות אינה אחת ממטרות חוק רישוי עסקים, נקבע בסעיף זה מפורשות כי רשות הרישוי רשאית להפעיל את סמכויותיה לפי חוק רישוי עסקים גם כדי להבטיח את קיום הוראות חוק הנגישות.
 • הגם שנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות אינו “נותן אישור” כמשמעותו בחוק, ניתנו לו  (או למי שהוא יסמיך) הסמכויות שיש לכל נותן אישור על פי החוק, לביטול רישיון עסק או היתר.

פירסום נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות פירסמה מדריך מפורט לבעל העסק בכל הנוגע לרישוי של עסקים החייבים התאמות נגישות.

הפירסום כולל מידע בשאלה מי נדרש להוכיח שהעסק שלו נגיש, כיצד מוכיחים עמידה בדרישות הנגישות, מה קובעת חוות הדעת של מורשי נגישות, כיצד ניתן לבצע בדיקה עצמית של עמידה בהוראות הנגישות והגשת תצהיר של בעל העסק, מה ניתן לעשות אם העסק מצוי בבניין קיים שאינו נגיש ורשימת הפטורים מעמידה בדרישות הנגישות.

ראה: רישוי של עסקים החייבים בהתאמות נגישות- פירסום נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות