פורסמה הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2021-2022- פרק רישוי עסקים

לאחר פירסום תזכיר החוק להערות הציבור, פורסמה עתה הצעת החוק.

בהצעת חוק זו נכללו שינויים לא מעטים ומשמעותיים לעניין הליך הרישוי.

על פי דברי ההסבר להצעת החוק, תיקון עיקרי במסגרת הצעת החוק נוגע להקמת וועדת אסדרה לרישוי עסקים שתגבש ותציע, לשר הממונה על רשות האסדרה (שתוקם על פי פרק אחר בהצעת החוק) מפרטים אחידים.

עם זאת נראה כי תיקונים נוספים בהצעת החוק, מהווים שינוי משמעותי גם הם.

להצעת החוק במלואה (פרק רישוי עסקים- החל מעמוד 973)הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ”א- 2021