פורסם להערות הציבור תזכיר תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת) שיחליפו את תקנות רישוי עסקים

המשרד להגנת הסביבה פרסם אתמול (16.8.21) להערות הציבור תזכיר תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ"א.

תקנות אלו באות להחליף את תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א- 1990

את ההערות ניתן להעביר עד ליום 6.921, דרך אתר החקיקה הממשלתי- אתר החקיקה הממשלתי

טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ-א-2021

מדברי ההסבר להצעת התקנות החדשות-

מטרת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ"א–2021 המוצעות לעדכן את הרגולציה החלה על פסולת מסוכנת הנוצרת ומטופלת בישראל.

עדכון זה נדרש הן לצורך מילוי אחר התחייבות מדינת ישראל לארגון ה– OECD בתחום הטיפול בפסולת המסוכנת בישראל, והן לצורך יישום עבודת מטה מקצועית שנעשתה במשרד להגנת הסביבה בנושא עדכון מדיניות ניהול הפסולת בישראל.

כיום, הטיפול בפסולת מסוכנת מוסדר בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990.

הגדרת הפסולת המסוכנת בתקנות הקיימות היא הגדרה מיושנת ומרחיבה, אשר אינה תואמת את המקובל כיום במדינות ה-OECD.

כמו כן, הגדרה זו שונה מההגדרה הקבועה בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993 ובתקנות מכוחו העוסקות בייצוא וייבוא של פסולת מסוכנת, המכילה חומרים מסוכנים המפורטים בתוספות לחוק החומרים המסוכנים.

תהליך הבדיקה והסיווג של פסולת המוצע בתקנות מבוסס על עקרונות ומסמכים בינלאומיים מקובלים, ובעיקר רשימת הפסולת האירופית, וכן על שיטות בדיקה סטנדרטיות.

רשימה זו כוללת סוגי פסולת על פי תהליכי ייצור שונים, וכן זרמי פסולת בעלי תכונות מסוימות.

יצוין כי בין סוגי הפסולת מצויות גם קרקעות המכילות חומרים מסוכנים.

גם כיום, על פי תקנות רישוי עסקים, קרקע מזוהמת המכילה חומרים מסוכנים נחשבת לפסולת מסוכנת והאסדרה הקיימת חלה לגביה.

עוד מוצע, כי יבוטל ההסדר העקרוני הקבוע בתקנות רישוי עסקים, לפיו אתר "ברירת המחדל" לפינוי פסולת מסוכנת היא אתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

במקום הסדר זה מוצע לקבוע, כי פינוי פסולת מסוכנת יהיה לאתר מורשה לטיפול בפסולת מסוכנת.

כן מוצע לאמץ עקרונות משלימים הכלולים בדירקטיבה, שעניינם אופן הניהול הסביבתי של הפסולת המסוכנת מעת היווצרה ועד ליעד הקצה, היררכית הטיפול הסביבתי בפסולת, שימוש בטכניקה המיטבית הזמינה, וקביעת אופן סיום מעמד פסולת.

לאור כל האמור, מוצע לבטל את תקנות רישוי עסקים, ובמקומן להתקין את התקנות המוצעות, מכוח חוק החומרים המסוכנים, מכוח פקודת בריאות העם, 1940, שעניינה מפגעים ומכוח סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

 

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz