פורסמה לעיון הציבור טיוטת תקנות רישוי עסקים (תיקון)

משרד הפנים פירסם להערות הציבור הצעה לתיקון תקנות רישוי עסקים כך שמכוני קוסמטיקה ומספרות יהיו פטורים מהגשת תוכניות.

ההצעה פתוחה להערות הציבור עד ליום 29.8.21.

קישור לפירסום ההצעה- טיוטת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון מס’ 2), התשפ”א- 2021