פורסמו 10 מפרטים אחידים – 1.7.2021

ביום 1.7.2021 פורסמו מפרטים אחידים לפריטי הרישוי הבאים-
יש לשים לב למועדי התחולה של המפרטים

2.1ד’- שינוע גז, למעט שינוע בצנרת ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו
3.2א- גידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים למעט עופות
3.2ו’- מספרה לבעלי חיים
4.6ג’- אחסון מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6ד’- הובלה, הפצה וחלוקה של מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.7ב’- מרכול
4.7ג’- אטליז
7.1א’- בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיוב’
7.4א’- בריכת שחיה
7.8א’- קייטנה

ראה: אתר משרד הפנים- מפרטים אחידים
פ
ירסום המפרטים ברשומות- הודעה על פירסום מפרטים אחידים- 1.7.21