החלטות ממשלה

מצורפים העתקי החלטות הממשלה בנושא רישוי עסקים-

החלטת ממשלה 4152 – מיום 9.8.05
ההחלטה בבר הקמת וועדת הבר

החלטת ממשלה 1264 – מיום 25.2.07
החלטה המאשרת קבלת המלצות וועדת הבר

החלטת ממשלה 2118 – מיום 22.10.14
החלטה בדבר נקיטת צעדים להפחתת נטל רגולטורי בישראל

החלטת ממשלה 890 – מיום 27.12.15
החלטה בדבר עידוד פעילותם של עסקים חדשים

 החלטת ממשלה 1007 – מיום 17.1.16
החלטה בעקבות החלטה מספר 1264, שנועדה להוביל ליישום מלא של הרפורמה ברישוי עסקים

החלטת ממשלה 3214 – מיום 3.12.17
בהמשך להחלטות ממשלה 2118 ו 1007,  – חלוקת פריטי רישוי לפי מסלולים מקוצרים, הקלות בתחום דיני התכנון והבניה ורישוי עסקים,נגישות, שינוי בעלות, חיזוק כללי הפיקוח והאכיפה, ועוד.