מכירת דלק ממשאית תידלוק – רוכלות

מכירת דלק ממשאית תידלוק תיחשב לעיסוק ברוכלות.

פריט הרישוי בצו רישוי עסקים שאיפשר מכירה כאמור בוטל בצו משנת 2013.

מאמר זה דן בגלגוליה של מכירת דלק ממשאיות תידלוק ובאמצעי האכיפה של מכירה זו, מכוח היותה עיסוק ברוכלות.

מכירת דקל ממשאית תידלוק תיחשב לרוכלות

בפסק דין נג’ים נדונה בקשה של בעל עסק להחזרת משאית תידלוק שנתפסה בחיפוש משטרתי.

עילת תפיסת הציוד הייתה לפי סעיפים 27א(א) ו 27ד לחוק רישוי עסקים- סעיפים העוסקים בתפיסת ציוד של רוכל.

בית המשפט פסק כי שיווק דלק במשאית מהווה רוכלות, שכן שיווק דלק מתוך משאית מהווה מכירה שלא בתוך מבנה של קבע ולפיכך ניתן לנקוט באמצעי אכיפה הנוגעים לתפיסת חפצים כאשר מדובר ברוכלות.

גם בפסק דין אבו דייה התייחסו הצדדים למכירת דלק ממיכלית כעיסוק ברוכלות

אנו מבקשים להסב את תשומת הלב להבחנה בין חלוקת הדלק, כאשר הדלק נמכר ע”י חברה מוסדרת וחלוקתו מתבצעת באמצעות משאית תדלוק לבין מכירת הדלק ישירות ממשאית התדלוק. 

פריט הרישוי, שאיפשר בעבר מכירת דלק ממשאיות תידלוק, בוטל

בפסק דין נג’ים ציין בית המשפט כי שיווק דלק במשאית נחשב בעבר לרוכלות, וזאת עוד קודם לחקיקת חוק רישוי עסקים.

אנו מבקשים להוסיף (מידיעה אישית של אשר גרנר ואלחנן משי)  כי אכן גם על פי צו רישוי עסקים משנת 1995- מכירת דלק ממשאיות תידלוק התאפשרה על פי פריט 2.2ו- דלק לסוגיו- מקום אחר למכירתו.

בשל התנגדות נותני האישור הרלוונטיים למכירת דלק שלא בתחנת דלק מוסדרת- בצו רישוי עסקים משנת 2013, בוטל פריט רישוי זה.

לצווי רישוי קודמים ראה- צווי רישוי עסקים היסטוריים

פסיקה

ה”ת 25601-04-21 נג’ים נ. מדינת ישראל (פורסם בנבו, 5.5.2021)
עמ”ק (י-ם) 5281/11 (י-ם) חברת אבו דייה למסחר נ. מדינת ישראל (עיריית ירושלים) (פורסם בנבו, 12.6.2011)