העדר הגדרת “יועץ בטיחות”- דו”ח וועדת זילר

ביום 24.5.2001, במהלך חתונה, התמוטטה רצפת אולם חתונות “אולמי ורסאי” בירושלים. 23 אנשים נהרגו ו 380 נפצעו.

בעקבות האירוע הקשה הוקמה וועדת חקירה ממלכתית אשר תחום פעולתה היה, לפי החלטת הממשלה, סוגיית בטיחותם של מבנים ומקומות המשמשים את הציבור.
הוועדה הגישה את מסקנותיה ב 23.12.2003.

עד ליום כתיבת מאמר זה תחום “יועצי הבטיחות” לא הוסדר, ואירועי הר מירון וגבעת זאב מעידים על המחיר הכבד שהחברה הישראלית משלמת על כך.

בין יתר הנושאים, דנה וועדת זילר  בהעדר הגדרה ואיפיון של “יועצי בטיחות” שאישורם נדרש לשם אישור בטיחות מבנים בכלל ובאירועים ספציפיים בפרט.

הוועדה דנה בצורך באישורי יועצי בטיחות וכתבה כי :
“בעצם הדרישה לאישור על תקינות כזו אין פסול (בהנחה שאין בדין הוראות אחרות). הפסול הוא בהסתמכות על מי שפעמים רבות אין יודע מיהו, ומה הכשרתו ורקעו המקצועי, מצד אחד, ובהיעדר נורמות ברורות שמילויין הוא הוכחה לקיום תנאי בטיחות, מצד שני. בנסיבות אלה, קשה לראות באישור שניתן על-ידי מי שמכנה עצמו יועץ בטיחות, אסמכתא אמיתית לתקינות. הסדרה בדין של נורמות בטיחות ושל פונקצית יועץ הבטיחות ישליטו סדר, יקבעו רמת הכשרה וכשירות, ייצרו התמחויות, יבהירו ליועצי הבטיחות ולמפקחים איזה נורמות צריך לקיים, ויקפלו בתוכם הטלה ברורה של אחריות בכל נושא ונושא. הבהירות בכל אלו תושג אך ורק אם הדין יכלול את נורמות הבטיחות בכל תחום, ובכלל זה את היקפן ותחולתן, את הדרך לבדוק את קיומן, את תדירות הבדיקות ואת המטלות המוטלות על יועץ הבטיחות לגבי כל אחת מנורמות אלו.” ( חלק חמישי לדו”ח, עמוד 47).

ועוד הוסיפו: “פירטנו בדוח זה את המצב הבלתי משביע רצון השורר היום, כשיש ואישורי יועצי בטיחות מוצאים כלאחר יד, על-ידי אנשים בלתי מקצועיים, ומבלי שאיש בודק את מעשיהם ומפקח עליהם (ראו סעיפים 14.9 11.30-ו 11.29 ,9.15308  לחלק חמישי – מסקנות והמלצות ) למען הדיוק נבהיר כי יש יועצי בטיחות ויש משרדי יועצי בטיחות שרמתם המקצועית גבוהה ושאין חולק על כשירותם ומיומנותם בתחום זה. דא עקא שכל עוד המקצוע איננו מוסדר, לא ניתן לדעת מי נמנה על אלו ומי נמנה על האחרים”.

לנוחות קוראינו אנו מצרפים את נוסח הדו”ח במלואו-
ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור (אסון אולם ורסאי) – פתח דבר
ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור (אסון אולם ורסאי) – חלק ראשון
ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור (אסון אולם ורסאי) – חלק שני
ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור (אסון אולם ורסאי) – חלק שלישי
ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור (אסון אולם ורסאי) – חלק רביעי
ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור (אסון אולם ורסאי) – חלק חמישי – מסקנות והמלצות