לא ניתן לתת רישיון ל”מחנה נוער” (פריט 7.8ב) למקום הפועל בכול ימות השנה

“מחנה נוער” כמשמעותו בפריט 7.8ב’ יקבל רישיון לפי פריט זה רק ככל והוא פועל בימי חופשה מבית הספר בלבד.

לעניין אתרי מחנאות הפועלים בכול ימות השנה- מוצע לבחון התאמת העסק, שאותו מבקשים לנהל בפועל, למכתב שהוצא בעניין רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת.

בנוסף- בינוי ושימוש בקרקע באתר הפועל בכול ימות השנה יהיו כפופים להוראות חוק התכנון והבניה.

מאמר תשובה זה נכתב על ידי אלחנן משי ואשר גרנר במשותף

“מחנה נוער” טעון רישיון לפי פריט 7.8ב ויש לקבל רישיון לניהולו גם על פי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש”ן- 1990 (“חוק הקייטנות”)

בחוק הקייטנות מוגדרת “קייטנה” – מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה רצופה של מספר ימים לפחות, בתקופת חופשת הלימודים מבית -הספר”

ילד מוגדר באותו החוק- מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים

בתקנות הקייטנות ( רישוי ופיקוח), תשנ”ד- 1994 הוגדר “מחנה קיץ” כקייטנה שאינה מתקיימת בבמנה של מוסד חינוך.

פריט 7.8ב’ הנקרא בצו רישוי עסקים “מחנה נוער” יהיה טעון רישיון על פי דרישות חוק הקייטנות, ותקנות הפטור מהוצאת רישיון עסק אינן חלות על סוג עסק זה. 

פריט רישוי זה יחול רק על מחנות נוער הפועלים בימי החופשה מבתי הספר במשך מספר ימים ברציפות ומשתתפים בהם 11 ילדים ומעלה.

ככל ומבוקש רישיון עסק ל”מחנה נוער” הפועל בכל ימות השנה– יש לבדוק התאמת הפעילות המבוקשת לאמור במכתב שהוצא על ידי רשות הכבאות וההצלה ואגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים, וככל שמדובר בפעילות תואמת- יש לפעול על פי האמור באותו המכתב.

 ויודגש-  יש להבחין בין מחנה נוער הפועל בכול ימות השנה למחנה נוער הפועל בימי חופשות מבתי ספר בלבד- רישיון לעסק כזה יינתן לשנה ועל מנת לחדשו יש לפנות לכל נותני האישור המצויים בצו רישוי עסקים.

למאמר המלא בעניין הוצאת רישיון עסק לקייטנות ראה- רישוי קייטנות – פריט 7.8א ובקשת פטור

לרישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת ראה- רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת