מכתב בעניין היערכות לאירועים מיוחדים במקומות קדושים וקברי צדיקים

באוקטובר 2010 נשלח מכתב ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לחה”כ אורי מקלב אשר כיהן באותה העת בכיו”ר הוועדה המיוחדת לפניות הציבור.

המכתב נשלח לח”כ מקלב לקראת ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בנושא קריסת מערך ההיערכות לקליטת המונים במתחם קבר רחל ביום ההילולה והיערכות לאירועים מיוחדים במקומות קדושים ובקברי צדיקים.

אנו מודים לעו”ד צליל גולדרט שטרחה ואיתרה מכתב זה והעבירה אותו אלינו

המכתב מפרט את הנהלים בכל הקשור לרישוי אירועים המוניים ובו מצויין בין היתר כי אין גורם שאחראי לניהול כולל של האירוע, כי עמדת המשטרה דאז הייתה שנוצר ואקון שאליו נכנסה המשטרה בלית ברירה, כי הצעת חקיקה שהוכנה על ידי הצוות הבינמשרדי שהוקם על פי החלטת ממשלה מס’ 6215 הונחה על שולחן הממשלה בספטמבר 1999, וכי נוהל אירועים המוניים המיושם על ידי המשטרה מבוסס על הצעת התקנות של אותו צוות בין משרדי. 

היערכות לאירועים מיוחדים במקומות קדושים ובקברי צדיקים – מכתב