התערבות בית המשפט בשיקולי הרשות, כאשר היא מפרה את חובת ההגינות

בדרך כלל בית המשפט לא יתערב בשיקוליה של הרשות במסגרת הליך הוצאת רישיון עסק, אלא במקרים חריגים. אותם מקרים בדרך כלל ינבעו מסיבות של חוסר סבירות או חוסר מידתיות בהתנהלות הרשות. לרשימה זו מתווספת התנהלות הרשות ב”חוסר הגינות”.

בפסק דין אתרים סוויט, חייב בית המשפט את הרשות לתת הן היתר לשימוש חורג והן רישיון עסק, עקב התנהלות הרשות בחוסר הגינות מול בעל העסק והעמדת דרישות נוספות שוב ושוב ללא התחייבות לסופיותן.

בפסק דין אתרים סוויט נדון מקרה בו בקשות לקבלת רישיון עסק שהוגשו משנת 2010 נדונו על ידי הרשות שוב ושוב, כאשר בכל פעם נדרשו בעלי העסק לעמוד בתנאים נוספים ושונים, ואף במהלך הדיון לא הסכימו נציגי הרשות להתחייב לגבי סופיות דרישותיה של הרשות.

בית המשפט קבע כי התנהלות העירייה היא לא ראויה ולא הוגנת, תוך שהוא מסביר ומנתח את חובת ההגינות של הרשות כלפי ציבור מבקשי הרישיונות.

מהי חובת ההגינות של הרשות?

רשות מנהלית מצויה בעמדת כוח ביחס לאדם הנזקק לשירותיה. אדם המנהל עסק טעון רישיון נזקק לקבלת הרישיון מאת הרשות לשם הפעלת עסקו כדין והוא תלוי בה לשם כך.

מכוח מעמדה של הרשות, ומכוח חולשתו של היחיד מול השלטון, נגזרת חובתה של הרשות לנהוג כלפי אותו אדם בהגינות. “מטרת ההגינות היא למנוע שרירות, להגן על זכויות האדם, לטפח יחסי אמון בין המנהל הציבורי לבין האזרח, ובסופו של דבר לשפר את ההליך המנהלי ולקדם את המנהל הציבורי”. (עמוד 17 לפסק הדין)

המונח “הגינות” הוא מושג רחב ועמום. קשה לקבוע מה יהיה התוכן של אותה חובת הגינות, אך היא בוודאות נובעת מחובתה של הרשות לשרת את הציבור ולתת לו את השירותים שהוא נזקק להם ביושרה.

מחובת ההגינות נגזרות חובות שונות של הרשות, כגון: זכות הטיעון, חובת הבאת תשתית עובדתית, זכות העיון של האזרח במסמכים עליהם נסמכת הרשות, חובת הרשות לפעול במהירות וביעילות וכו’. מעל כל זאת עומדת חובת הרשות לעמוד בהתחייבויותיה על צורותיהן השונות, הן החובות הנובעות מהוראות חוק והן החובות הנובעות מעצם מתן השירות לאדם הנזקק לשירות זה.

בפסק הדין הוסיף בית המשפט מימד נוסף לחובת ההגינות “לטעמי, חובת ההגינות כוללת גם מידה של חמלה, של ראיית אינטרס הפרט ומתן משקל הולם לו במובן של מניעת בירוקרטיה מיותרת והכבדה מיותרת על תהליכים מורכבים ממילא.” ועוד מוסיף בית המשפט “עקרון ההגינות המבוסס על נאמנות הרשות כלפי הציבור אמור לשמש גורם המסייע לפיתוח מנגנונים שצמצמו את הממד הבירוקרטי בפעולת הרשויות”. (עמוד 20 לפסק הדין).

חובת הגינות הרשות בהליך רישוי עסקים

היבט אחד של חובת ההגינות של הרשות, בהקשר רישוי עסקים, הוא להציב את כל דרישותיה מלכתחילה. בפסק הדין הנדון נקבע שהרשות הפרה את חובת ההגינות בכך, שבמהלך 10 שנים, כל פעם הציבה דרישה חדשה ואף בבית המשפט לא הייתה מוכנה להתחייב כי אם בעל העסק יעמוד בדרישתה האחרונה יינתן לו היתר לשימוש חורג ובעקבותיו רישיון עסק. 

היבט נוסף של חובת ההגינות היא טיפול מהיר ויעיל בבקשת בעל העסק. במקרה הנדון בקשתו של בעל העסק “התגלגלה”  במשך 10 שנים, כאשר בעל העסק פעל בשקידה למלא אחר כל דרישה. בית המשפט ביקר את אורכה של תקופת הזמן.

הפרת חובת ההגינות יכולה להביא לבטלות החלטת הרשות

בנסיבות פסק הדין החליט בית המשפט כי הרשות הפרה את חובת ההגינות כלפי בעלי העסק ובכך נפל פגם בהתנהלות הרשות בהליך הרישוי. חומרה יתרה ראה בית המשפט בכך, שאף בדיון בפניו, סירבה העירייה להצהיר מהי רשימת הדרישות שככל שבעל העסק ימלא אותם, הוא יוכל לקבל רישיון.  בית המשפט קבע כי בעל העסק יקבל היתר לשימוש חורג בעסק בתוקף מיום פסק הדין, ובתוך 7 ימים יקבל רישיון עסק. 

חובת ההגינות של הרשות נובעת מחובתה לשרת את הציבור. היא כוללת את זכות הטיעון, הזכות לעיון במסמכי הרשות, לפעול במהירות וביעילות ואף כוללת מידה של חמלה בראיית האינטרס של הפרט הנזקק לשירותי הרשות.

פסיקה:

עת”מ 55501-10-17 אתרים סוויט בע”מ נ. עיריית תל אביב -יפו ( פורסם בנבו, 28.1.2021) – בפסק דין זה ניתן למצא הפניות לפסקי דין רבים וכן לספרות בתחום.