הארכת תקופות רישיונות עסק – ינואר 2021

אנו מצרפים מסמך שפורסם על ידי אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המסביר את התיקון בחוק הארכת תקופות (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ”א- 2021 שאושר בכנסת ביום 11.1.21.

התיקון מתייחס לעסקים הזכאים להארכת תוקף רישיונם.

נוסח מלא של התיקון- חוק הארכת תקופות (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ”א-2921

הסבר על חוק הארכת תקופות אישורים רגולטוריים 11.1.2021