פורסמו 5 מפרטים אחידים נוספים

ביום 1.12.2020 פורסמו באתר משרד הפנים מפרטים אחידים ל 5  פרטי רישוי נוספים:
1.8– חדר מתים למעט בבתי חולים, 3.4א– חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, 3.5ב’– מזון לבעלי חיים: אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו, 4.5ב‘- חלב גולמי: הובלתו, 4.6א’– מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: ייצורו, עיבודו, אריזתו.
יש לשים לב כי בחלק מפרטי רישוי אלו קיימים נותני אישור שיש להם פטור מפרסום דרישותיהם במפרט אחיד. פטור זה מצוין בראשית העמוד בו פורסם המפרט האחיד של אותו הפריט.

ראה: מפרטים אחידים מאושרים