פיצול בקשה לרישיון כאשר רק חלק ממבנה העסק עומד בדיני התכנון והבניה

קיימים מקרים בהם עסק אחד מצוי במבנה שחלקו עומד בדיני התכנון והבניה והאחר לא. לעיתים ניתן להפריד את פעילות העסק בחלקי המבנה השונים (כגון: שני קווי ייצור שונים).
במקרים כאלו ניתן לפצל את הבקשה לרישיון עסק, ולהוציא רישיון לחלק העסק הממוקם במבנה שבו מתקיימים דיני התכנון והבניה.

נשאלנו לגבי מפעלים המצויים במספר מבנים, כאשר חלק מהם מצויים במבנים שלהם היתרים מתאימים לפי דיני התכנון והבניה להפעלת העסק המבוקש, אך חלק אחר של המפעלים מצוי במבנים בהם קיימות עבירות בניה הטעונות הסדרה ולעיתים אף מתנהלים נגדם הליכים משפטיים על פי חוק התכנון והבניה.

ענינו כי במקרים כאלו ניתן לפצל את הבקשה לרישיון עסק, ולהגיש בקשה נפרדת לרישיון לחלק העסק המצוי במבנים העומדים בדיני התכנון והבניה.

ביחס ליתר המבנים, שאינם עומדים בדיני התכנון והבניה, ניתן,  לפי הנסיבות בכל מקרה:

להמתין עד להסדרת ההיתרים הנדרשים, או

במידה ולא מתקיימים הליכי אכיפה משפטיים או מנהליים- להוציא היתר זמני במקביל לקבלת התחייבות בעל העסק בדבר עמידתו באבני דרך להסדרת החריגות ( בהסכמת מהנדס העיר).

חשוב להדגיש כי כאשר מייצרים הליך שבו מאפשרים לחלק העסק לעבוד ברישיון ומאמצים דרך פעולה לפיה יתר העסק “יוכשר” בשלבים כאלו ואחרים, גם מאפשרים לעסק להמשיך ולפעול, וגם מייצרים אופק הסדרתי סביר.

ההסדר המוצע לעיל מהווה עוד דרך לפיתרון יצירתי המאפשר המשך פעילות עסקים במסגרת חוקית עם אופק הסדרתי. הסדר זה אמנם אינו מתאים, כמובן, לכל סוגי העסקים, אך במקרים בהם ניתן לאמצו, יצאו כל הצדדים נשכרים.