ראוי לאפשר עריכת “הסדר מותנה” בעבירות על חוק רישוי עסקים

“הסדר מותנה” מאפשר הטלת סנקציה מתאימה, במקרים ההולמים, ללא הגשת כתב אישום וללא ניהול הליך ארוך ומייגע בבתי משפט.
במילים אחרות- “הסדר מותנה” מאפשר הסדרת המחדל של “העבריין” תוך הסכמה בדבר הסנקציה הננקטת, ללא ניהול הליך משפטי. 

על פי המצב החוקי היום, תובעים עירוניים אינם רשאים לערוך “הסדר מותנה” בעבירות על חוק רישוי עסקים בעוד תובעי משטרה רשאים לעשות זאת ובעוד מתאפשר לערוך הסדרים אלו על פי חוק התכנון והבניה, אשר להפרתו קיימים מאפיינים דומים רבים להפרת הוראות חוק רישוי עסקים.
מאמר זה  מסביר מהו “הסדר מותנה”, מהן הוראות החוק המסדירות אותו ופונה לכל הגורמים הרלוונטיים לפעול על מנת להחילו גם על עבירות לפי חוק רישוי עסקים.

מהו הסדר מותנה- הנחיית היועמ”ש מספר 4.3042

 • הנחיית היועמ”ש מספר 4.3042 עוסקת בהפעלת סימן א’1 בפרק ד’ לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב- 1982 – “הסדר מותנה” (להלן: “ההנחיה”).
 • כפי שנכתב בהנחיה, הסדר מותנה מעמיד בידי התביעה כלי אכיפה מידתי, שיאפשר הלימה טובה יותר בין חומרת העבירה לבין התגובה החברתית הננקטת כלפי העבריין. הסדר מותנה מאפשר הטלת סנקציה מתאימה, במקרים ההולמים, ללא הגשת כתב אישום וניהול הליך בבית המשפט.
  תכלית נוספת של ההסדר המותנה היא הפחתת העומס מהתביעה ומבתי המשפט, ונראה כי יתרונותיו הרבים ברורים.
 • בסעיף א2 להנחיה מפורטים הגופים הרשאים לערוך הסדר מותנה. הן תובעי משטרה בכירים והן תובעים בענייני חוק התכנון והבניה מוסמכים לערוך הסדרים מותנים.
  תובעי משטרה רשאים לערוך הסדרים מותנים ביחס לכמעט כל העבירות מסוג עוון, כאשר עבירות על חוק רישוי עסקים לא סוייגו.
 • ועוד- בנספחי ההנחיה נמנו העבירות שלגביהן ניתן לערוך הסדר מותנה. עבירות על חוק רישוי עסקים אינן נכללות ברשימות אלו. זאת הגם שסעיפים ה(11)ו- ה(12) בפרק ה’ מתייחסים לעבירות על חוק רישוי עסקים.התוצאה היא שתובעים משטרתיים רשאים לערוך הסדרים מותנים בכל הנוגע לעבירות על חוק רישוי עסקים בעוד תובעים אחרים אינם מוסמכים לעשות זאת.

מדוע ראוי לאפשר לתובעים עירוניים לערוך “הסדרים מותנים” גם בעבירות על חוק רישוי עסקים

 • ראשית, כפי שהוסבר לעיל, תובעים משטרתיים בכירים רשאים לערוך הסדרים מותנים גם בכל הנוגע לביצוע עבירות על חוק רישוי עסקים.
 • כיום, ניהול עסק ללא רישיון הינו עבירה נפוצה, כאשר חלק נכבד מהעסקים המנוהלים ללא רישיון אינם מהווים סכנה ממשית ומיידית על קיום איזו ממטרות חוק רישוי עסקים ועיקר עוונם הוא בעצם ניהול העסק ללא רישיון כדין. אלו עבירות שניתן יחסית בנקל להסדירן.
 • בנוסף, חלק לא מבוטל מבעלי העסקים, הנדרשים על פי חוק להוציא רישיון לניהול עסקם והמנהלים עסק ללא רישיון, עושים זאת מתוך בורות, חשש מהרשויות, הזנחה ואף התרשלות סתם.בעלי עסקים אלו, אשר עסקם, באופן כללי, עומד בדרישות החוק יכולים להוציא רישיון ואף יעשו זאת כאשר אימת הדין עליהם, ללא שיידרש לכך ניהול הליך משפטי ארוך ומייגע.
 • מעיון מעמיק בהנחיה ובאופן בו ייערך ההסדר המותנה ויוצא לפועל, נראה כי לפחות ביחס לחלק מ”עברייני” רישוי עסקים- הסדר כאמור יוכל להעלותם על דרך המלך, תוך מודעות והתחייבות להסדיר את הרישיון, הסדרה שאכן אין מניעה אמיתית לבצעה.
 • לכן, נראה כי ביחס לכל המקרים הללו, הליך אכיפה בדרך של “הסדר מותנה” יכול להיות יעיל, לחסוך זמן שיפוטי יקר ומיותר, ובעיקר להביא לתוצאה של עליה על מסלול של הפעלת העסק כדין בצורה מהירה ויעילה בהרבה מאשר ניהול הליך משפטי ארוך ומייגע.
 • ישנם חלק לא מבוטל של בעלי עסקים אשר עצם האפשרות להסיר את המחדל של ניהול עסק ללא רישיון, ללא צורך להגיע לבית המשפט וללא צורך לנהל הליך משפטי יקר ומיותר יגרמו להם לבצע את הנדרש, להגיע עם התובעים להסדר מותנה ולהוציא את רישיון העסק בתוך פרק זמן סביר.

סיכום

 • אין ספק כי ההסדר המותנה הינו כלי אכיפה יעיל ופשוט לעבירות שונות ובכללן חלק מהעבירות על חוק רישי עסקים.
 • מכל הסיבות המנויות בהנחיה, נראה כי יעילותו של ההסדר המותנה במטרה להביא לתוצאות, הן של הסרת המחדל של בעל העסק והן של הרתעה, מצדיקות את הוספת חוק רישוי עסקים לחוקים אשר בגין עבירות עליהם ניתן יהיה, בתנאים ובנסיבות המתאימים כמובן, לאפשר הסדר מותנה, וראוי לאפשר לתובעים עירוניים להגיע להסדרים מותנים עם בעלי עסקים.

עריכת “הסדר מותנה” מאפשרת הגעה להסדר עם התובע לפיו יוסר המחדל ללא ניהול הליכים משפטיים וללא הגשת כתב אישום, תוך הסכמה בדבר הסנקציה שתינקט. 
ראוי לאפשר עריכת “הסדר מותנה” על ידי התובענים העירוניים בעבירות על חוק רישוי עסקים.

לנוסח המלא של הנחיית היועמ”ש: הנחיית היועמ”ש בעניין “הסדר מותנה”