פורסמה טיוטת תקנות רישוי עסקים – תיקון בנושא נגישות

ביום 24.9.2020 פורסמה טיוטת תקנות רישוי עסקים הנועד להתאימן לנושא הנגישות.
על פי סעיף 8ב לחוק (לאחר תיקון 34) החובה להמציא חוות דעת מאת מורשי הנגישות תוטל על מבקש הרישיון, אך הוא רשאי לבקש כי בדיקת העמידה בדרישות אלו תיעשה על ידי הרשות. 
ככתוב במבא לתיקון, התיקון נועד לקבוע הוראות שעניינן המועדים לביצוע בדיקה על ידי מורשי נגישות מטעם הרשות ואת סכום האגרה עבור ביצוע בדיקות אלו.

לנוסח הצעת התיקון ראה:  טיוטת תקנות רישוי עסקים הוראות כלליות- נגישות