הארכת תוקף רישיונות עסק – תקופת הקורונה

ביום 14.9.2020 אישרה וועדת החוקה של הכנסת את צו ראש הממשלה לפיו יוארכו התקופות שבחוק ל 3 חודשים.
המשמעות היא, שכל רישיונות העסק וההיתרים הזמניים שתוקפם פג בתקופה שבין 1.7.20 ל 30.9.20 יוארכו בשלושה חודשים.
כמו כן ניתן למצא באתר משרד הפנים- רישוי עסקים- את כל עדכוני הקורונה נוגעים לרישוי עסקים.
למסמך משרד הפנים המסביר את התיקון  ראה: משרד הפנים- הסבר להארכת תוקף רישיונות 14.9.20