פטור מפרסום ומסירת הודעה של בקשות לשימוש חורג

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה מחייב פירסום ומסירת הודעה על חשבון המבקש, לכל מי שמבקש היתר לשימוש חורג. אך, הוראות הסעיף מאפשרות גם קבלת פטור מחובת פירסום ומסירת הודעות לבקשה לשימוש חורג.
קבלת פטור כאמור יכול לחסוך למבקש אלפי שקלים.
המאמר מפרט את הוראות החוק והתקנות בעניין זה, ואת המקרים הטיפוסיים בהם ניתן וכדאי לעשות שימוש בפטור זה.

המאמר נכתב על ידי אלחנן משי ועו"ד שושי יוסקוביץ' במשותף

הוראות החוק והתקנות

חובת הפירסום וההודעה

בסעיף 149 לחוק התכנון והבניה נקבעה חובת הפירסום ומסירת הודעה ביחס לכל בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג.

על פי הוראות הסעיף, על המבקש לשאת בעלות פירסום הבקשה, הצגת הודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שעליהם חלה הבקשה, ולשאת בהוצאות מסירת הבקשה על ידי הוועדה המקומית לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין, שלגביהם הוגשה הבקשה, לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין הגובלים בקרקע או בבניין שלגביהם הוגשה הבקשה ולכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין אשר לדעת הוועדה ייפגעו או עלולים להיפגע מהבקשה.

עלות של פירסום והודעה כאלו מגיעה, כאמור, לאלפי שקלים.

אפשרות מתן פטור

בסעיף 149(ב) ו (ג) נקבע כי יו"ר הוועדה המחוזית רשאי, בכפוף לפירסום תקנות, לתת פטור מחובת הפירסום ווהודעה, כולן או חלקן.

תקנות הפטור

בשנת 1996 פורסמו התקנות המסדירות מתן פטור כאמור.

בסעיף 2 לתקנות נקבע כי: "יושב ראש ועדה מחוזית רשאי לפטור מחובת פרסום בעתון או מחובת מסירת הודעה לבעלים ולמחזיקים, כולם או מקצתם, בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה בקשה, או לבעלים או למחזיקים בקרקע או בבנין גובלים, כולם או מקצתם, אם לדעתו השפעת ההיתר או האישור היא מזערית ונוגעת למספר מצומצם של בעלי זכויות בנכס שלגביו הוגשה הבקשה או בנכסים גובלים, ובלבד שהפטור לא יחול לגבי מסירת הודעה למי שלדעת יושב ראש הועדה המחוזית עלול להיפגע עקב אישור הבקשה". ( ההדגשה אינה במקור ש.י.).

בסעיף 3 לתקנות נקבעה חובת התייעצות עם יו"ר הוועדה המקומית ועם מתכנן המחוז, או מי שהם הסמיכו, כן נקבע כי החלטה בעניין מתן הפטור תהיה מנומקת בכתב.

מקרים טיפוסיים בהם ניתן להיעזר בפטור זה

עיסוק ביתי- פטור זה יכול להפחית עלויות באופן משמעותי ביותר, כאשר מבקשים היתר לשימוש חורג לשם עיסוק ביתי כגון: מספרה, טיפולי יופי, פדיקור ומניקור, קוסמטיקה ועוד.

פטור זה יהיה חשוב במיוחד מאחר ובדרך כלל מדובר בעסק קטן יחסית, שאין לו השפעה על בניינים גובלים. ואם למשל מדובר בדירה המצויה בפרוייקט של בניינים גבוהים- הרי שמסירת הודעה לכל אחד מהבעלים והמחזיקים בדירות של הבניינים הגובלים בבניין בו מצוי העסק תהיה מאד יקרה וספק רב אם לניהול עסק כאמור יש השפעה כלשהיא על דיירי אותם בניינים.

עסק ותיק- קיימים עסקים המצויים באזורים מסחריים או תעשייתים אשר כבר קיבלו בעבר היתר לשימוש חורג פעם אחת או יותר. כאשר באים לחדש את ההיתר, יש בהחלט מקום לשיקול דעת באשר לחובת הפירסום היקרה, שכן לעיתים קרובות מדובר בעסקים המצויים באותו המקום שנים רבות, ללא כל תלונה וללא שהם מהווים מטרד.

חשוב לציין- מובן שהמקרים המנויים לעיל אינם מהווים את כל המקרים בהם ניתן לעשות שימוש בפטור האמור, אלא מהווים קריאת כיוון בלבד, שכן פטור זה ניתן לתת, כאמור בתקנות, בכל מקרה שבפועל אין השפעה לשימוש החורג על כל הסובבים את מקום העסק.

סעיף 149 לחוק התכנון ובניה ותקנות הפטור מאפשרים למבקשי היתר לשימוש חורג לבקש פטור מחובת פירסום והודעה, דבר היכול לחסוך להם אלפי שקלים.

חקיקה:
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965
תקנות התכנון והבניה ( פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק), תשנ"ו- 1996

 ראה גם:
ניהול חסמים שיוצר חוק התכנון והבניה בהוצאת רישיון עסק
הוראות חוק המקלות על עמידת עסקים בדיני התכנון והבניה אינן מיושמות

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz