הדרכת בעלי רכבים ומתן אפשרות לתיקון עצמי של רכבים

נשאלנו האם עסק להדרכת בעלי רכבים ומתן אפשרות לתיקון עצמי של רכבים יהיה חייב ברישיון עסק.
השבנו כי פעילות זו טעונה רישיון עסק וכפופה לאישור משרד התחבורה כמפורט ב”צו המוסכים”.

פריט 8.9 לצו רישוי עסקים קובע כי מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב… לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישיון יהיה חייב ברישיון עסק.
במסגרת זו מכונאות כללית, פחחות וצביעה, חשמלאות, תיקון תקרים וכל טיפול אחר ברכב יהיו חייבים ברישיון עסק.

מאחר והפעילות המתוארת נעשית בפיקוחו של בעל העסק- הרי שנדרש רישיון עסק. 

יש לשים לב לכך שרישיון עסק לפריט זה, בהתאם לאמור בטור ז’ בתוספת לצו,  יינתן בכפוף לעמידה בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסמכים ומפעלים לכלי רכב), התש”ל- 1970 (מוזכר בצו רישוי עסקים כ”צו המוסכים”).
בצו המוסכים, נקבעה חובת קבלת רישיון ממנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה  לעיסוק מאלו המנויים לעיל. והתשובה לשאלה האם יינתן רישיון לעסק המאפשר תיקון עצמי של רכבים, תקבע על ידיו.

חקיקה:
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג- 2013
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש”ל- 1970