תיקון לצו רישוי עסקים – אוגוסט 2020

ביום 19.8.20 התפרסם ברשומות תיקון משמעותי לצו רישוי עסקים.
לצו המעודכן- צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התש"ף- 2020

במאמר להלן פירטנו את עיקרי התיקונים הנוגעים לפרטי הרישוי.
חשוב לציין- בתיקון זה נקבעו גם מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי לפרטי רישוי שונים. ההוראה ביחס לפריטים אלו תיכנס לתוקפה רק לאחר אישור תקנות על ידי שר הפנים ולפיכך איננה מעודכנת בצו הנוכחי.
 עם כניסת הוראות הרישוי הדיפרנציאלי לתוקפן נפרסם, כמובן, צו מעודכן.

אנו מודים לגב' חוה מונדרוביץ' מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים, על מתן ההסברים לתיקונים בפריטי הרישוי.

עודכן ביום 30.12.20 – בהתאם להבהרה שפורסמה בניוזלטר של אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים ביחס לפריט 5.2ב.

פריט 3.2ב- בעלי חיים, לרבות ימיים- הצגתם-
הוספו המילים "לרבות לשם מכירה".
משמעות התיקון- תיקון זה מבהיר שכל סוג של הצגת בעלי חיים, בין על מנת למכור אותם ובין שלא על למכור אותם טעון רישיון עסק, שכן מכירת בעלי חיים לכשעצמה אינה טעונה רישיון.
לפיכך- על פי תיקון זה חנות לחיות מחמד תהיה טעונה רישיון עסק.

פריט 3.6א- איסוף ומכירת פסדים-
לפריט זה הוספה מכירת פסדים ואילו פריט הרישוי למכירת פסדים בוטל. בכך אוחדו שני פרטי הרישוי.
משמעות התיקון- תקופת הרישיון למכירת פסדים עלתה מ 5 שנים ל 10 שנים.

פריטים 4.2א ו 4.2ב- מסעדה, בית קפה, מזנון ובית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום-
לפריטים זה הוסף העיסוק של משלוח מזון.
משמעות התיקון- משלוחי מזון של מזון המוכן בבתי האוכל האמורים ייחשבו כמשלוחים המתבצעים על ידי בתי האוכל,  וירושו במסגרת פריט רישוי זה. לשם רישוי עיסוק של משלוחי מזון אין עוד צורך ברישוי לפי פריט 4.2ג.
משמעות נוספת היא שנקבע באופן ברור כי על בית האוכל המכין את המזון ומקבל הזמנות למשלוחים לכתובת הלקוח, להוציא רישיון עסק למשלוח המזון ולא  החברה המשנעת את המזון.

*חשוב להוסיף כי אמנם לפריטים אלו פורסם מפרט אחיד טרם התיקון, אך לעת עתה, כפי שנמסר לנו, וכל עוד לא תוקן המפרט האחיד, משרד הבריאות יוכל להוסיף תנאים ברישיון בכל הנוגע למשלוחי מזון.

פריטים 4.6א ו 4.6ו המתייחסים לייצור, עיבוד ואריזת מזון- ההבחנה הקודמת בין מזון מן החי ומזון מן הצומח תוקנה להבחנה בין מזון מן החי למזון שאיננו מן החי.
משמעות התיקון- בהתאם להבחנה דיכוטומית מתוקנת זו, לא יהיו קיימים מזונות שהשתיכותם לקבוצה זו או אחרת לא תהיה ברורה. כגון: ייצור עיבוד ואריזה של קרח או מלח.

פריט 5.1ג- טיפול בפסולת-
להגדרת הפריט הוספה "פסולת אלקטרונית".
משמעות התיקון- התיקון מבהיר כי פסולת אלקטרונית נכללת בפריט רישוי זה.
המונח "פסולת אלקטרונית" אמנם איננו מוגדר בצו, אך נראה שהכוונה היא לסוגי הפסולת המפורטים ב חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב- 2012

פריט 5.2ב- המחייב רישוי של מתקן לטיפול במי שתיה-
על פי התיקון, מתקנים להפקה ולחיטוי מי שתיה אינם טעונים ריישון עסק (אלא אם כן הם כוללים טיפול של מי השתיה).

אגף בכיר רישוי עסקים הוציא הבהרה בדצמבר 2020 כי "לבארות המספקות מים לתושבים ואשר כוללות פעולה של הכלרה עפ"י הוראות משרד הבריאות, לא נדרש פריט 5.2ב, משום שהכלרה פירושה חיטוי. יחד עם זאת כן נדרש רישוי לפי פריטים אחרים במידה וקיימים, כוגן אחסון דלק- 2.2ד ו/או אחסון חומ"ס – 10.10ב"

פריט 6.14- שהוגדר כ" מוצרי טבק לסוגיו" שונה ל- " מוצרי עישון לסוגיהם". כאשר לעניין הגדרת  "מוצרי עישון" הוספה הפניה לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג- 1983.
משמעות התיקון- הרחבת חובת הרישוי לכל מוצרי העישון ובכללם כאלו שאינם טבק.
חשוב- בצו המתוקן הוספה הוראת מעבר לפיה בעל עסק למוצרי עישון, שהפך בעקבות הצו המתוקן לטעון רישוי, יגיש בקשה לרישיון עסק או היתר בתוך 180 ימים מיום פירסום הצו, דהיינו עד ל 19.2.2021, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.

פריט 7.2- גן חיות, ספארי, פינת חי- 
נמחקה הדרישה כי הכניסה תהיה בתשלום.
משמעות התיקון-  גם גני חיות ופינות חי אשר הכניסה אליהם איננה בתשלום טעונים רישיון עסק.
בנוסף- מעתה משרד החקלאות יהיה נותן אישור לכל גני החיות, הספארי ופינות החי בין שהם בתשלום ובין שאינם בתשלום ואילו המשטרה, משרד הבריאות וכיבוי אש יהיו נותני אישור רק למקומות אלו, שהכניסה אליהם היא בתשלום.

פריט 7.4ב- הדרישה לרישוי בתי מרחץ נמחקה מהפריט ומעתה הדרישה לרישוי היא למרחצאות בלבד.
הכוונה היא למקומות כגון חמי געש, חמי יואב, ימי טבריה וכו'. 

פריט 8.6ב- רישוי חניונים-
דרישת הרישוי לכל חניון שהוא בתשלום בוטלה, ומעתה רק חניון בתשלום ששטחו מעל 500 מ"ר טעון רישוי. דרישת הרישוי לחניון המשמש מרכז מסחרי וששטחו מעל 500 מ"ר לא שונתה.
בכך הושוו הדרישות לחניון בתשלום שהינו מעל הקרקע וחניון בתשלום שהינו מקורה או תת קרקעי כנדרש בפריט 8.6ז. 

ראה: תיקון צו רישוי עסקים- אוגוסט 2020

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz