רישיון עסק לכל סוגי ההובלה יכלול את כל צי מכוניות העסק

הוועדה הבינמשרדית החליטה כי רישיון עסק לכל סוגי ההובלות יכלול את כל צי הרכב של העסק.
אנו מודים לאשר גרנר שהפנה אותנו להחלטה זו.

הוועדה הבינמשרדית החליטה כי בקשה לרישיון עסק ביחס לכל פרטי הרישוי הקשורים להובלה, תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת הרכבים הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת רישיון ואין צורך לבקש רישיון ביחס לכל רכב בנפרד. הרישיון יינתן ביחס לכל הרכבים הקיימים בצי הרכבים של מבקש הרישיון.

העתק רישיון העסק, כולל נספח הרכבים, יימצא בכל אחד מהרכבים הנכללים ברישיון.

במקרה של החלפת רכב – יש לפנות לרשות הרישוי לעדכן את נספח רשימת הרכבים הנכללים ברישיון.

ראה פריטים- 2.1ג- חלוקת גז, 2.1ד- שינוע גז למעט שינוע בצנרת, 2.2.ח- שינוע דלק במיכליות, 3.5ב- הובלת מזון לבעלי חיים, 4.1ד- הובלת ביצים, 4.6ד- הובלת מזון, 5.3ג- הובלת שפכים, 8.2- הובלת רכב ממקום למקום, 8.3א- הובלת דברי ערך, 8.3ב- הובלה אחרת (4 כלי רכב ומעלה), 10.10ד- הובלת חומרים מסוכנים, 10.11ג- הובלת חומרי נפץ, 

ראה: ניוז לטר משרד הפנים- אוגוסט 2020