הועדה לבחינת אלימות במועדונים – ועדת עמית

ביום 21.2.05 מינה שר הפנים וועדה שתבחן את סוגיית האלימות במועדונים ואת דרכי ההתמודדות האפשריות.
הועדה הגישה את הדוח במאי 2005.

תודה למר מר אשר גרנר שהעביר אלינו את המצגת הסוקרת את המלצות הוועדה.

סוגיית האלימות במועדונים, הפכה למכת מדינה והייתה סוגיה בוערת בראשית שנת 2005.
שר הפנים דאז, אופיר פינס, מינה ועדה מיוחדת, בראשות מר אריה עמית,  לבחינת הוסגיה ולהגשת המלצות לשיפור המצב.
שר הפנים אימץ את הנחיות הוועדה ואף נישקלה חקיקת תיקון לחוק רישוי עסקים לגבי שעות הפתיחה למועדונים בהם מבלים קטינים. 
בעקבות הדו”ח, אימצה משטרת ישראל חלק מההמלצות, ושינתה חלק מדרישותיה למתן רישיונות עסק למועדונים.

מצגת אלימות במועדונים

לאחר פירסום דוח וועדת עמית, הונחו על שולחן וועדת הפנים שני מסמכים נוספים שדנו בסוגיה.
האחד- בנושא אלימות במקומות בילוי, מיום 11.6.06אלימות במקומות בילוי.
והשני- בחינת יישום המלצות הוועדה, מיום 4.11.07- בחינת יישום המלצות וועדת עמית- אלימות במועדונים