הקמת הוועדה הבינמשרדית הקבועה- 1999

בהמשך למסמך הקמת הוועדה הבינמשרדית בשנת 1993 איתרנו את החלטת הממשלה שהתקבלה ב 24.6.1999  בדבר מינוי וועדה בינמשרדית קבועה.

בהחלטת הממשלה 5108 (פש/37) נקבע כי שר הפנים ימנה ועדה בינמשרדית לעיניני רישוי עסקים שתפקידיה יהיו:

  1.  לעקוב אחר ביצוע חוק רישוי עסקים –  ולדווח תקופתית לוועדת השרים לעינייני פנים ושירותים.
  2. להיות פורום לדיון בבעיות רישוי עסקים החייבות בקביעת נורמות אחידות.
  3. להמליץ על חקיקה וחקיקת משנה בנושאי רישוי עסקים.
  4. לערוך ביקורים ברשויות הרישוי, כדי לעמוד על תהליך הרישוי, התייעלות ושיפור השירות למבקשי רישיונות לעסקים.

עוד נקבע כי הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: נציג שר הפנים (יו”ר), נציג שר הבריאות, נציג השר לאיכות הסביבה, נציג שר המשפטים, נציג שר העבודה והרווחה, נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר, נציג השר לביטחון פנים, נציג עיריה, נציג מועצה מקומית ונציג מועצה אזורית.

החלטת ממשלה בדבר מינוי וועדה בינמשרדית 1999

ראה גם:הקמת הוועדה הבינמשרדית – 1993