האם נדרש צירוף פיזי של תוכניות העסק לטופס הרישיון

נשאלנו האם על רשות הרישוי לצרף פיזית את תוכניות העסק לרישיון העסק, שכן הן מהוות חלק ממנו. ענינו כי במידה והתוכניות המאושרות הן התוכניות שהוגשו ללא שינויים, אין צורך בצירוף פיזי של התוכניות, שכן מדובר במסמכים שהוגשו על ידי בעל העסק ואין טעם לצרפם שוב. במידה ונערכו תיקונים בתוכניות, טרם מתן הרישיון- יש לוודא כי בידי בעל העסק מצויות התוכניות שאושרו לרישיון.

סעיפי התקנות הרלוונטיים-
סעיף 9(א) לתקנות קובע כי להיתר הזמני יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר הזמני…” (להלן: ” התוכניות”)

סעיף 10(ב) קובע הוראה כזו ביחס לרישיון עסק.

הטפסים הרלוונטיים- חלק מהתקנות
לאחר שהוגשה בקשה לרישיון עסק, מגיש הבקשה מקבל מהרשות אישור המאשר, בין היתר, את הגשת התוכניות.  אישור זה ייערך לפי טופס 3 לתקנות.

היתר זמני- בטופס 7 (סעיף 2) נכתב כי התוכניות כפי שהוגשו והתקבלו על ידי רשות הרישוי מהווים חלק בלתי נפרד של ההיתר הזמני.
רישיון עסק- בטופס 8 ( סעיף 4) נרשם כי התוכניות כפי שאושרו הם חלק בלתי נפרד מהרישיון.

על פי טפסים אלו אין צורך לצרף פיזית את התוכניות שהוגשו/ אושרו.

ההיגיון בכך ברור- לשם ההשוואה נציין כי התנאים המיוחדים ברישיון, שרשום מפורשות שיש לצרפם להיתר /רישיון, הם מסמך שהוכן על ידי הרשויות ויש למוסרו לבעל העסק. לעומת זאת התוכניות, ובכלל זה תוכניות מתוקנות, הן מסמך שהוכן והוגש על ידי בעל העסק ולכן אין צורך לצרפו פיזית לרישיון.

* יש לשים לב- במידה ונדרשו שינויים ותיקונים בתוכניות ובעל העסק הגיש תוכניות מתוקנות או שערך תיקונים על התוכניות לאחר הגשתן- יש לוודא כי בידי בעל העסק יהיו התוכניות  כפי שאושרו למתן הרישיון.

* עוד יש לשים לב כי בתיק הרישוי של העסק יצויין מפורשות אילו תוכניות הן אלו שאושרו למתן רישיון.