לא ניתן לאכוף את תקנות הקורונה באמצעות חוק רישוי עסקים

בתקנות שעת חירום בענין הגבלת הפעילות  בתקופת משבר הקורונה נקבעו כללים והגבלות להפעלת עסקים.

נשאלנו האם ניתן לאכוף קיום הוראות תקנות אלו באמצעי האכיפה הנתונים לרשויות על פי חוק רישוי עסקים.

המאמר הבא מסביר מדוע, בהעדר הוראות חקיקה אחרות, לא ניתן לאכוף את הוראות התקנות באמצעות מנגנוני וסעיפי האכיפה המצויים בחוק רישוי עסקים.

להתעדכנות שוטפת- מצורף קישור לאתר משרד הפנים המפרסם הנחיות רישוי עסקים לתקופת המשבר- הנחיות משרד הפנים- האגף לרישוי עסקים לתקופת משבר הקורונה

תקנות הקורונה- הגבלת פעילות

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש”ף-2020 (להלן : “תקנות הגבלת פעילות”) הותקנו על ידי הממשלה מתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה. הוראות סעיף זה מאפשרות לממשלה, לאחר שהכנסת הכריזה על מצב חירום, להתקיi תקנות שעת חירום כדי להגן על המדינה, ביטחון הציבור, וקיום אספקה והשירותים החיוניים.

בתקנות הגבלת הפעילות נקבע באופן מפורט אילו עסקים יפעלו בתקופת תוקפן של התקנות, באיזה אופן, ואילו עסקים אינם רשאים לפעול בתקופה זו.

בסעיף 6 לתקנות נקבע עונש של שישה חודשי מאסר או קנס למי שמפעיל עסק בניגוד לתקנה המגבילה פעילות מסחר בילוי ופנאי.

ההפניה היחידה המצויה בתקנות אלו לחוק רישוי עסקים היא הגדרה של “מפעיל”- מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים בתקנה 5(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים ,אזי ה”מפעיל” ייחשב גם למי שהוא בעל הרישיון או בעל ההיתר.

לפיכך- ההפניה לחוק רישוי עסקים הינה לצרכי הגדרת “מפעיל” של עסק בלבד. 

סעיף 6א לתקנות קובע את סמכויות המשטרה לאכיפת ההוראות על פי תקנות אלו, ובין היתר להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בתקנות.

סיכום- תקנות הגבלת הפעילות הותקנו על ידי הממשלה מכח חוק יסוד: הממשלה, בתקנות נקבעו עונשים למי שמפר את הוראות התקנות ודרכי אכיפתן על ידי המשטרה.

הוראות חוק רישוי עסקים

נציין בקצרה כי חוק רישוי עסקים הינו חוק המגביל את חופש העיסוק לשם קיום המטרות הקבועות בו.

לשם קיום מטרות החוק נקבעו בו, ובתקנות שהותקנו מכוחו, הוראות מפורטות בעניין קבלת רישיון עסק, קיום תנאי הרישיון, ודרכי וסמכויות האכיפה ביחס למי שמפר את הוראות החוק ותקנותיו.

ונדגיש- את סמכויות האכיפה המוקנות בחוק ניתן להפעיל רק ביחס למי שמפר את הוראות החוק הזה.

בהעדר הוראה חוקית אחרת, הוראות תקנות הגבלת הפעילות אינן תקנות המותקנות מכוח חוק רישוי עסקים, תנאיהן אינם מהווים חלק מרישיון עסק, ולפיכך גם לא ניתן לאכפן באמצעי האכיפה הנתונים לגבי עסקים המפרים את חוק רישוי עסקים ותקנותיו. 

חקיקה:
חוק יסוד: הממשלה – סעיף 39.
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש”ף-2020