הנחיות היועמ”ש בדבר מתן רישיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

אנו מצרפים את מסמך  הנחיות היועמ”ש בדבר מתן רישיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה (“זוטי דברים” “ההנחיות”) כמסמך היסטורי, מאחר ועל פי בדיקתנו לא ניתן לאתר מסמך זה, לא ברשימת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה העדכניות ולא ברשימת ההנחיות ההיסטוריות. 

חשוב לציין כי, לדעתנו, הגם שסעיף 8א1 בחוק רישוי עסקים, הדן בתכליות דיני התכנון והבניה, חוקק במסגרת תיקון 34, ההנחיות, ככל שהן מתייחסות לנושאים אליהם סעיף 8א1 אינו מתייחס, עומדות בתוקפן.
יתרה מכך- במידה וסבר מי כי תוקפן של הנחיות אלו פקע, הרי שהעתק ההנחיות צריך היה להיות מפורסם כהנחיה היסטורית באתר היועץ המשפטי לממשלה, אלא שגם שם לא ניתן היה לאתר את המסמך.

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה