משבר הקורונה- הצורך הדחוף בהקלה לעסקים ובהאצת תיקוני חקיקה כבר עכשיו

אגף בכיר רישוי עסקים פרסם ריכוז של ההנחיות והתקנות שהוציאו הגורמים השונים, הנוגעים להתנהלות עסקים טעוני רישוי במשבר הקורונה.

אך בכך לא די. בעלי העסקים היושבים בבתיהם, בעוד העסקים סגורים ונעולים, צריכים לדעת שלאחר המשבר יהיה להם לאן לחזור, וכי הרשויות יהיו שם למענם, יפחיתו את האכיפה לתקופה מסוימת, יאיצו את הליכי החקיקה הנדרשים, ויסיעו להם ולכל המשק להשתקם.

מאמר זה מפרט את הנהלים שאפשר לאמץ ולפרסם כבר עתה ואת שינויי החקיקה שניתן וראוי לאמץ ולהאיץ, על מנת לסייע לבעלי העסקים.

 המאמר נכתב על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’ במשותף

בימים אלו שרוב רובם של העסקים נסגרו, ובתי האוכל נאבקים על קיומם, מתבקש כי יגובשו הנחיות בעניין הקלה באכיפה ודחיית מועדים לעסקים, שגם ביום יום נאבקים בדרישות רגולטוריות על מנת להוציא רישיון עסק, ולעמוד בדרישות גורמי הרישוי. במקביל יש להאיץ הליכי חקיקה שנועדו להקל על בעלי העסקים.

הקלה באכיפה והארכת מועדים

מדובר בעסקים המצויים בעיצומו של הליך רישוי, הליך תיקון ליקויים, הליך קבלת היתרים הקשורים לדיני התכנון והבניה, ואף בבתי עסק שכבר הוצא להם צו סגירה שיפוטי דחוי, שאפשר להם להמשיך ולהפעיל את העסק תקופת זמן לשם השגת הרישיון.  כך גם מדובר בעסקים המצויים, למשל, בהליכי שימוע וביטול רישיון, שכן טרם השיגו רישיון עסק או טרם תיקנו את הנדרש על מנת להשיג רישיון זה.

עסקים רבים אינם מסוגלים, בשלב זה, לשאת בהוצאות הנדרשות לשם עמידה ביעדים שנדרשו מהם בעידן שטרם הקורונה, שלא לדבר על אותם עסקים שנסגרו בשל המשבר, בין אם בשל הוראות הממשלה ובין בשל העדר אפשרות עסקית להמשיך ולפעול.  כשהמשבר יסתיים ינסו אותם עסקים להרים את הראש מבין ההריסות ולשקם את עסקם. כל מי שהתנסה בחיי עצמאי יודע עד כמה זהו הליך קשה, לצערנו ברור שלא כולם יוכלו לעמוד בכך.

בעלי עסקים אלו ספונים עתה בבתיהם, אינם יודעים אם יוכלו לשלם את שכר הדירה בחודש הבא ואם בכלל יוכלו אי פעם לפתוח את עסקיהם מחדש. המספרים המדהימים של האנשים שנרשמו כמובטלים בביטוח לאומי יעידו על כך.

הנכון יהיה להוציא כבר עתה הנחיות והבהרות שיבהירו את ההקלות ביום שאחרי. חשוב שבעלי העסקים ידעו כבר עתה שיש מי שחושב עליהם ומתחשב בהם, וכי לאחר סיום המשבר יסייעו להם בהתאוששות וילכו לקראתם.

  • כל ההצעות, מתייחסות כמובן לעסקים שלא נשקפת מהם סכנה מיידית לציבור. ברור שאין לאפשר לבעלי עסקים “לתפוס טרמפ” כתוצאה מהמשבר ולסכן בכך את הציבור.  

אי אכיפת צווי סגירה שיפוטיים-  מוצע כי תתקבל החלטה לפיה צווי סגירה שיפוטיים אשר ביטולם הותנה בהשגת הרישיון עד למועד מסוים, לא ייאכפו על ידי הרשויות בכל תקופת המשבר ובתקופת התאוששות לאחר מכן.

הליכי ביטול רישיון יוקפאו בכל תקופת המשבר ובתקופת התאוששות לאחריו.

מתן אישור לביטול כתבי אישום לעסקים שפעלו ערב המשבר ללא רישיון, ולא ישובו לפעול לאחר סיומו.

מועדים לתיקון ליקויים- יוארכו לכל תקופת המשבר ולתקופת התאוששות לאחריו.

 מועדי התגובה המחייבים את הרשויות להשיב לפניית העסקים על פי החוק יוארכו גם הם.

ביטול אגרות לעסקים בתקופת הקורונה- עסקים רבים מחוייבים בתשלום אגרות. מאחר ועסקים אלו אינם פועלים כל עוד ההגבלות בשל משבר הקורונה בתוקף, ניראה כי נכון יהיה להקל על העסקים ולא לגבות אגרות אלו, או לדחות מועדי תשלום אגרות הנדרשות לשם שימור תוקפו של הרישיון. כך למשל היה נכון לבטל לתקופת המשבר תשלום אגרות בקשה לרישיון עסק, אגרות הצבת שולחנות וכיסאות, אגרות “סגירת חורף” לפרגולות לקרוי עונתי בבתי אוכל, אגרות “היתרי לילה” ואגרות שילוט.

האצת הליכי חקיקה

תקנות התכנון והבניה (שינוי שימוש לצרכי עסק) התש”ט 2019 (“תקנות שינוי שימוש”)- תיקון חוק התיכנון והבניה הנוגע לשינוי שימוש אושר עוד בסוף שנת 2017, שם נקבע כי תקנות המאפשרות יישומו יאושרו בתוך 4 חודשים. שנתיים וחצי לאחר מכן, התקנות טרם אושרו, הגם שקיימות כבר טיוטות סופיות. התיקון בחוק קובע כללים מקלים ביותר לאישור “שינוי שימוש” בנכס לצרכי עסק במקרים מסוימים, ללא היטלי השבחה מכבידים, ללא צורך בפירסום  וללא תשלום אגרות. אישור התקנות יאפשר סוף סוף את יישום השינוי בחוק ויקל רבות על התאמת השימוש בעסקים לדיני התכנון והבניה.

צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות) – טיוטת צו זה הוכנה בהמשך לתיקון 34 לחוק, ואישורו יקל באופן משמעותי על הוכחת קיום דרישות הנגישות בעסק. בינואר 2020 פורסמה טיוטת הצו להערות הציבור. האצת הליך אישורו של הצו תקל, גם היא, באופן משמעותי על קיום דרישות הנגישות בעסקים.

תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות) (“התקנות הכלליות”)- תיקון 34 אושר בכנסת ביולי 2018. תיקון זה מצריך שינוי והתאמה של התקנות הכלליות להוראות החוק. גם כאן, טיוטת התקנות הוכנה ופורסמה זה מכבר להערות הציבור. סיום הליך חקיקת תקנות אלו, יסדיר וייעל את הליכי הרישוי. העדר תקנות מתאימות, אינו מאפשר יישום אמיתי של הרפורמה.

צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני אישור) (“צו רישוי עסקים”)- כמו התקנות הכלליות, גם צו רישוי עסקים טעון שינוי על מנת שניתן יהיה לקדם את ביצוע הרפורמה. הכוונה היא בעיקר לרפורמת הרישוי הדיפרנציאלי. גם כאן, טיוטת הצו הוכנה ופורסמה להערות הציבור זה מכבר, וללא תיקון מיידי של הצו, מובן שלא ניתן יהיה להתחיל ולהתניע את ביצוע הרפורמה.

פירסום מפרטים אחידים– גם כאן, כל יכולת יישום הרפורמה ברישוי עסקים תלויה בכך שיפורסמו מפרטים אחידים, שכן, בין היתר, כל הליכי ההקלה על הליך הרישוי לעסקים פשוטים יותר, תלויה בכך כי לעסקים אלו יפורסמו מפרטים אחידים. הליך פירסום מפרטים אלו, מתמהמה זה שנים רבות. בתיקון 34 לחוק נקבעו אמנם מועדים קשיחים לפירסום המפרטים, אך הביצוע בפועל רחוק מכך. זה הזמן להקדיש את הזמן והמשאבים הנחוצים ולהאיץ את הליך פירסום המפרטים האחידים.

תיקון סעיף 6א2 לחוק, סייגים למתן היתר להליך מזורז- הוראות תיקון 34 מאפשרות הליכים מזורזים לקבלת רישיון עסק- “רישוי דיפרנציאלי”. אלא שהוראות סעיף 6א2 קובעות תנאים דרקוניים כמעט על מנת שעסק יוכל לקבל את הרישיון בהליך המזורז. בין היתר נקבעה מניעת הליך מקוצר ממי שכבר מפעיל את עסקו (כיום כמעט כל העסקים מתחילים לפעול בטרם יוצא להם רישיון, וחלקם אף אינם יכולים לקבל רישיון ללא שפתחו כבר את העסק), מניעת קבלת רישיון בהליך מקוצר ממי שבשלוש שנים הקודמות ביצע עבירות על חוק רישוי עסקים ועוד ועוד.
הוראות סעיף זה מצביעות על גישה חינוכית של “מקל וגזר” בעוד המשק משווע להקלה כלשהי בהליך הרישוי. ההוראות כמעט ומאיינות את האפשרות להקל משמעותית על הליך הרישוי כיום, ונראה כי נכון יהיה לשקול מחדש ביטול, לפחות חלק, מהוראות אלו, על מנת שניתן יהיה ליישם את הרפורמה בצורה אמיתית ולשחרר את צוואר הבקבוק הקיים היום בהליך הרישוי.

אישור קיום “הסדר מותנה” ברישוי עסקים-  הסדר מותנה הוא הסכם שנחתם בין רשויות המדינה לבין חשודים בביצוע עבירות. החשוד מודה בעובדות המהוות עבירה, ומתחייב לקיים את תנאי ההסדר ומנגד התביעה אינה מגישה כתב אישום. הסדר כזה מתאפשר כיום בעבירות התכנון והבניה, ואין כל סיבה שלא יאופשר גם ביחס לעבירות רישוי עסקים.

לסיכום-

זה הזמן לצקת תוכן עדכני לרעיון של משרד הפנים והרשויות המקומיות: “קידום עסקים ועזרה לעסקים” ולנסות ולסייע לעסקים במצוקה לצלוח את התקופה הנוראית הזאת. העסקים הקטנים והבינוניים במיוחד, הם הבסיס לאיתנות הכספית של המדינה בכלל ושל הרשות המקומית בפרט, וכל עזרה שתוגש לעסקים, תסייע למשק להתאושש בגמר המשבר ותשתלם למשק ולרשות המקומית  כפל כפליים.