הקמת הוועדה הבינמשרדית – 1993

הוועדה הבינמשרדית הינה אחד הגופים החשובים בתחום רישוי עסקים.
מתי היא הוקמה ומה היה הרקע להקמתה?
מאמר זה נכתב כהוקרה לכל אותם אנשים שיזמו, שינו, תיקנו והפעילו הרבה מאד חשיבה ומעשה יצירתיים כדי ליצור תשתית טובה ככל הניתן לענף רישוי העסקים. חלקם ממשיכים לעשות זאת ולפעול רבות בקירבנו עד עצם היום.

תודה רבה לאלחנן משי שמצא והעביר אלינו את המסמכים המקוריים של הקמת הוועדה הבינמשרדית

כתב המינוי של הוועדה הבינמשרדית נחתם ביום 17.8.1993, על ידי מנכ”ל משרד הפנים דאז מר עמרם קלעג’י.

חברי הוועדה הראשונים
לחברי הוועדה הראשונים מונו מר יעקב מרקוביץ’ (מר מרקוביץ’ כיהן כיו”ר הוועדה עד שהוחלף על ידי מר אשר גרנר), עו”ד שלום זינגר- שהיה היועץ המשפטי למשרד הפנים או מי מטעמו. בפועל כיהנה מטעמו עו”ד שרית דנה, מר יוסי שטייניק שהיה אז מנהל אגף רישוי עסקים במשרד לאיכות הסביבה, אל”מ ( מיל’) אלחנן משי- שכיהן אז כמנהל אגף רישוי עסקים בעיריית תל- אביב, מר מנחם טל- שכיהן אז במחוז חיפה במשרד הבריאות, סנ”צ רמי מור- שהיה אז ראש מדור אבטחה במשטרת ישראל, בפועל הופיע מטעמו בוועדה מר ראובן אברהם, עו”ד אלי פייל – שכיהן אז כיועץ המשפטי של עיריית בת ים, עו”ד איילת בן עמי מהמשרד לאיכות הסביבה (כשמו אז) ומר אשר פרידמן- שכיהן אז כמרכז נושא הבטיחות במשרד העבודה והרווחה.

מטרת הקמת הוועדה
בכתב המינוי נכתב כי “חוק רישוי עסקים ותקנותיו מטילים על האזרח מילוי דרישות ותנאים, כדי שיוכל לקבל רישיון עסק. התהליך הוא ארוך ורשויות רבות נוטלות בו חלק. כתוצאה, ניזוקים בעלי עסקים ויש הפותחים את עסקם ללא רישיון. כן הועלו טענות שיש לבחון מחדש את רשימת העסקים טעוני הרישוי, להקל על הליך הרישוי ולהגבילו בזמן”.

סמכויות הוועדה
סמכויות הוועדה הוגדרו בכתב המינוי המקורי כדלקמן:
א.  לבדוק את רשימת העסקים טעוני הרישוי ולהמליץ על הוספה או הפחתה של עסקים, לפי הצורך.
ב.  לבחון אם ניתן לצמצם את חובת ההתיעצות וקבלת אישורים מוקדמים, לגבי עסקים מסוימים.
ג.  לבחון את האפשרות להגבלה בזמן של תשובת הרשויות השונות ולהמליץ על מסגרת הזמן הסביר.
ד.  לבחון את ההצעה להתיר לאזרח לפתוח עסק ולתת לו שהות של זמן להסדיר את הרישיון.
ה. לבחון יצירת מנגנון ערעור במסגרת חוק רישוי עסקים על סירוב הרשות המקומית לתת רישיון עסק (במקום פניית האזרח לבג”צ).

  • ביוני 1994 הגישה הוועדה את המלצותיה, אשר אחת מהן הייתה הקמת וועדה בינמשרדית קבועה לייעול ומעקב על תחום הרישוי. ואכן, כפי שנאמר במחקר שהוזמן על ידי הוועדה ופורסם במאי 2007,  בעקבות המלצות אלו הוקמה וועדה בינמשרדית קבועה שהחלה לפעול ב1995. לצערנו לא הצלחנו לאתר את כתב המינוי של הוועדה הקבועה. 
    אנו פונים לקוראינו- אם בידי מי מכם מצויה החלטה זו, נשמח אם תוכלו להעבירה לידינו או להפנותנו למקום פירסומה. 

הוועדה אמנם אינה גוף סטטוטורי, אשר החלטותיו מחייבות על פי חוק, אך מאחר והוועדה מרכזת דיונים בעניינים עקרוניים המצריכים ריכוז ותכלול עמדות כל גורמי האישור, הפכה הוועדה ברבות השנים לגוף מנחה מקצועית בתחום רישוי עסקים.

פעילות הוועדה מאז
בהמשך לדיוני והמלצות הוועדה שונו הוראות חוק רישוי עסקים והצו בצורה דרמטית. נעשה “סדר” ברשימת העסקים טעוני הרישוי, אשר חולקה לקבוצות בצו רישוי עסקים משנת 1995, נערכו תיקונים רבים בחוק, אשר הסדירו את פעולת הרשות מול בעל העסק, נקבעו תקופות זמן קצובות לטיפול בבקשות בעלי עסקים. וכל השאר, כפי שמקובל לומר- היסטוריה.

מסמכי מינוי הוועדה הראשונים:
כתב מינוי מקורי לועדה בין משרדית לרישוי עסקים 1993
פירסום חוזר מנכל משרד הפנים מינוי ועדה בין משרדית

למינוי הוועדה הקבועה ראה: הקמת הוועדה הבינמשרדית הקבועה- 1999