חישוב שטח העסק לעניין אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר בעל העסק

כאשר עסק, היכול לקבל אישור כיבוי אש על בסיס תצהיר, מורכב ממבנה וממגרש פתוח – חישוב שטח העסק לעניין הגשת תצהיר לאישור כיבוי אש, ייעשה לפי השטח המבונה.
מאמר זה מבוסס על תשובתו של מר יצחק שמעוני לדיון שנערך בנושא.

האפשרות לאישור על יסוד תצהיר לעניין כיבוי אש מתבסס על קווים מנחים שאימצה רשות הכבאות לפיהם ניתן לקבל תצהירים  ל: תעשיה ומלאכה עד 500 מ”ר שטח מבונה, מסחר עד 300 מ”ר שטח מבונה, מקום בו מתקהלים עד 50 אנשים, מחסן עד 200 מ”ר למעט מחסן המכיל חומרים מסוכנים.

האמור לעיל מהווה, כמובן, את הקווים המנחים בלבד, ויש לבדוק ביחס לכל פריט רישוי מה נרשם בטור הרלוונטי בצו.

שטח העסק לעניין התצהיר יחושב לפי השטח המבונה. כך למשל אם קיים עסק ששטחו כולל אפילו כמה דונמים אך החלק המבונה עונה על הקריטריונים הרשומים בצו’ הרי שעסק זה יאושר על יסוד תצהיר לעניין כיבוי אש.
ראה: מכתב יצחק שמעוני לעניין חישוב השטח המבונה