תזכיר חוק- תיקון פריט 6.14 לצו רישוי עסקים- החלתו על מוצרי עישון לסוגיהם

ביום 30.12.19 התפרסם תזכיר הצעת חוק לתיקון פריט 6.14 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)- כך שבמקום שהפריט יחול על מוצרי טבק לסוגיו, הוא יחול על מוצרי עישון לסוגיהם.
התיקון מוצע לבקשת משרד הבריאות והוא מכוון לעסקים אשר כל עיסוקם במכירת מוצרי עישון שאינם מכילים טבק.
“מוצר עישון” – יוגדר בצו לפי הגדרתו בחוק איסור פרסומת להגבלת השיווק של מוצרי טבק ועידשון, התשמ”ג- 1983: 
“כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א-1981:
(1)   מוצר טבק;
(2)   חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;
(3)   מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;
(4)   סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;

קישור לתזכיר החוק: תזכיר צו רישוי עסקים- תיקון פריט 6.14 מוצרי עישון