תקנות המשרד להגנת הסביבה בעניין קיום ביקורת בעסקים מורכבים

ביום 27.10.19 פורסמו תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורת בעסקים מורכבים לעניין שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים או מטרדים) התש”ף- 2019 (“התקנות”)
תקנות אלו מאריכות את המועדים למתן דו”ח ליקויים למרבית העסקים הטעונים אישור משרד ההגנה על הסביבה (45 מתוך 54) ולעריכת ביקורת לשם בדיקת תיקון הליקויים.

חוק רישוי עסקים- דו”ח ליקויים

בסעיף 8ד(א) לחוק רישוי עסקים נקבע כי על הגורם, שעורך ביקורת בעסק לשם בדיקת עמידתו בתנאים הנדרשים למתן רישיון או היתר לפי החוק, למסור לבעל העסק הודעה בכתב בדבר הליקויים שנמצאו בעסק, וזאת בתוך 30 ימים מיום עריכת הביקור הראשון בעסק.

בסעיף 8ד(ב) ניתנה סמכות לשר שקביעתו של עסק כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עימו להאריך מועדים אלו לגבי עסקים מורכבים.

חוק רישוי עסקים- הוכחת תיקון הליקויים

בסעיף 8ד(ג) נקבע בין היתר כי במידה ונקבע כי  הוכחת תיקון הליקוי תיעשה על דרך של ביקורת חוזרת, על גורם הרישוי לערוך את הביקורת בתוך 30 ימים. במידה ולא תיערך ביקורת חוזרת במועד, יוכל בעל העסק להגיש הצהרה כי תיקן את הליקוי ויראו את העסק ככזה שתוקנות בו הליקויים.

בסעיף 8ד(ה) ניתנה סמכות לשר שקביעתו של עסק כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עימו להאריך מועדים אלו לגבי עסקים מורכבים, ולקבוע עסקים שביחס אליהם, בכל מקרה לא ניתן יהיה להסתמך על הצהרת בעל העסק כי תיקן את הליקויים במקום עריכת ביקורת חוזרת.

קביעת מועדים לעסקים מורכבים בתקנות 

“עסק מורכב” הוגדר בתקנות:
עסק שהוא מסוג אלו אשר בעמודה 1 בטור ג’ לצו רישוי עסקים (“הצו”), (שהיא המציינת את הדרישה לאישור המשרד להגנת הסביבה), סומן +, וכי בעמודה ה’, (שהיא העמודה המציינת הפטור  מפירסום מפרט אחיד), נרשמה הספרה 1.
וגם-
סוג העסקים המנויים בתוספת לתקנות. בתוספת נמנו, בעת פירסום התקנות, 11 סוגי עסקים שייחשבו גם הם לעסקים מורכבים.

תשומת לב הקוראים מופנית לפריט 10.9 שהוא מעין פריט סל (חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו- ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו) המסומן בעמודה 1 בצו בסימן [+] (לידיעה בלבד) וגם נרשמה הספרה 1 בטור ה’. פריט זה לא יכלל ברשימת העסקים המורכבים.

המועדים המוארכים

  • לעניין ביקורת לקביעת תנאים למתן רישיון או היתר או לשם בדיקת עמידתו בתנאים הנדרשים למתן רישיון או היתר לפי החוק- המועד הוארך ל 75 ימים.
  • לעניין ביקורת לשם פיקוח על הוראות לפי החוק- המועד הוארך ל 90 ימים.

הוכחת תיקון הליקויים

  • אם נדרש כי הוכחת תיקון הליקויים תיעשה בדרך של ביקורת חוזרת- המועד הוארך ל 60 יום.
  • ביחס לכל העסקים המורכבים, גם אם לא נערכה ביקורת חוזרת במועד, לא ניתן יהיה להסתמך על הצהרת בעל העסק כי הליקויים תוקנו במקום עריכת ביקורת חוזרת. 

משמעות התקנות

משמעות פרסום תקנות אלו הינה, כי מתוך 54 סוגי עסקים אשר  לשם קבלת רישיון לניהולם נדרש אישור המשרד להגנת הסביבה, 45 ייחשבו לעסקים מורכבים, אשר לוחות הזמנים לבדיקתם ואישורם הוארכו במידה משמעותית.
ביחס לכל אותם 45 סוגי עסקים- אם לשם הוכחת תיקון הליקויים נדרשה ביקורת חוזרת  ומפקחי המשרד לא ביצעו את הביקורת במועד (60 יום), לא ניתן יהיה לקבל הצהרת בעל העסק כי הליקויים תוקנו, ובפועל יהיה על בעל העסק להמתין לביקורת החוזרת עד שזו תיערך.
ל 35 סוגי עסקים מתוך אותם 45 סוגי עסקים, אין למשרד חובה לפרסם מפרט אחיד.
עוד יצויין כי ביחס ל 28 סוגי עסקים נוספים- המשרד להגנת הסביבה הינו גורם רישוי לידיעה בלבד [+].

למאמר המפנה לטיוטת התקנות ראה:
טיוטת תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורות בעסקים מורכבים), התש”ט-2019

קישור לתקנות- תקנות המשרד להגנת הסביבה ביחס לעסקים מורכבים- 2019