מי מוסמך לחתום על בקשות לרישיון עסק ולהגישן

נשאלנו לא אחת האם בעל העסק חייב להגיש את הבקשה לרישיון עסק בעצמו, האם ניתן להגיש את הבקשה באמצעות כל אדם שבעל העסק יבחר או רק באמצעות מי שרשאי לחתום על התוכניות של העסק, כיצד תדע הרשות כי מי שמגיש את הבקשות בשם בעל העסק אכן מוסמך על ידו וכו’.
המאמר להלן “עושה סדר” בשאלות- מי יחתום על טופס בקשה לרישיון, מי יחתום על התוכניות המצורפות לבקשה, ומי רשאי להגיש את הבקשה לרישיון ולטפל בהליך הרישוי מטעם בעל העסק.

המאמר נכתב על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’

פרק ג’ לתקנות רישוי עסקים מפרט מה נדרש מבעל עסק המבקש להגיש בקשה לרשיון.

מי יחתום על על טופס הבקשה 
ס’ 4(א) קובע כי בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני תוגש לרשות הרישוי לפי טופס המצוי בתוספת 2 לתקנות ותיחתם בידי המבקש.
טופס הבקשה לרישיון צריך להיות חתום על ידי בעל העסק עצמו. ואם בעל העסק הינו חברה- ייחתם על ידי מורשי החתימה של החברה.
ניתן לבקש, על פי נוהל רשותי מוסדר, כי יצורף אישור עו”ד בדבר זכויות חתימה בחברה.

על בקשה לרישיון עסק יחתום בעל העסק.

  • צירוף תוכניות לבקשה לרישיון
    יש לצרף לבקשה לרישיון עסק תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק (“התוכניות”) ( תקנה 4(ב)).

מי יחתום על התוכניות המצורפות לבקשה
התוכניות יהיו חתומות על ידי  “בעל מקצוע מוסמך” שהוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי.
[“בעל מקצוע מוסמך” מוגדר בס’ 1 לתקנות והוא- מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי”ח- 1958 (“חוק המהנדסים”), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה].
במבנה פשוט יהיו התוכניות חתומות על ידי מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים  במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה או הנדסאי (הנדסאי שיש בידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד התעשיה המסחר והתעסוקה כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון, במדור בניה או ארכיטקטורה).

על התוכניות המצורפות לבקשה יחתום מהנדס רשוי, אדריכל רשוי או , במבנה פשוט, הנדסאי.
התוכניות החתומות יוגשו על ידי בעל העסק או מי מטעמו ביחד עם יתר מסמכי הבקשה.

מי רשאי להגיש לרשות את  הבקשה והתוכניות ולטפל בהליך הרישוי
בתקנה 4 לתקנות נכתב כי הבקשה “תוגש”. בעל העסק יכול  להגיש את הבקשה על כל נספחיה ובכללן התוכניות החתומות על ידי “בעל מקצוע מוסמך” בעצמו או למנות את כל מי שהוא חפץ, על מנת שיבצע את הגשת הבקשה לרישון עסק. כך גם יכול, כמובן, בעל העסק למנות מי מטעמו לטפל בהליך הרישוי מול הרשות והגורמים המאשרים.
הרשות אינה רשאית להגביל את זהות האנשים ו/או הגופים שיגישו בקשות עבור בעל העסק ו/או יטפלו בהליכי הרישוי מטעמו.
הרשות גם אינה רשאית לחייב הגשת התוכניות רק באמצעות מהנדס המחובר למערכת ההגשה המקוונת. (ראה גם: הגשת תוכניות באופן מקוון במסגרת בקשה לרישיון עסק – הרצוי והמצוי)
דרך המלך בה הרשות תנקוט היא אימוץ נהלים להגשת בקשות, שיקבעו כיצד יתקבלו בקשות על ידי גופים הפועלים בשמו ומטעמו של בעל  העסק. על נהלים כאלו להיות מפורסמים באתר הרשות. מובן שנהלים כאלו יהיו אחידים לכל הבקשות המוגשות, תוך הקלה על ההליך ומזעור הבירוקרטיה הנדרשת לשם כך. (כך למשל נראה שאין צורך לדרוש כי יפוי כח הנחתם על ידי בעל העסק לטובת גורם כלשהו יהיה צריך להיחתם דווקא בפני עורך דין, וניתן להסתפק במכתב בעל העסק כפי שמסתפקים בחתימתו על הבקשה עצמה).

בעל העסק יכול למנות כל גורם שירצה להגיש הבקשות בשמו ולייצגו בפני הרשות והגורמים המאשרים.

הרשות רשאית לאמץ נהלים בעניין הגשת בקשות. על הנהלים להיות סבירים,  ולהקל על האזרח ככל הניתן.
יש לפרסם את הנהלים במסגרת “המפרטים האחידים” הרשותיים, באתר האינטרנט של הרשות.

חקיקה:
חוק רישוי עסקים התשכ”ח- 1968– סעיף 6ב
תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות), תשס”א- 2000– תקנות 1, 4