מתי חניון יידרש לרישיון עסק ומתי לא? פריטים 8.6ב ו- 8.6ז

שני פריטי רישוי עוסקים בחובת הרישוי של חניונים. 8.6ב ו 8.6ז.
שני פריטים אלו קשורים זה בזה מאחר וחובת הרישוי לפי פריט 8.6ב, הינה למעט חובת הרישוי לפי 8.6 ז.
במאמר זה נבחן את הוראות שני הפריטים הללו , את ההבדל ביניהם, אילו סוגי חניונים טעוני רישוי ואילו אינם טעוני רישיון.

עודכן ביום 28.8.2020 בעקבות תיקון צו רישוי עסקים

עד תיקון צו רישוי עסקים באוגוסט 2020, פריט 8.6ב קבע חובת רישוי לחניון בתשלום ולחניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6ז.

בתיקון הצו מאוגוסט 2020 נקבע כי גם חניון בתשלום ידרש לרישיון עסק רק אם שטחו מעל 500 מ”ר. בכך הושוו הדרישות לרישוי חניון בתשלום ואין עוד הבדל, או צורך בפרשנות לעניין  האם חניון זה מצוי מעל הקרקע, מקורה או תת קרקעי.

פריט 8.6ז קובע חובת רישוי לחניון מקורה או תת קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד.

ההבדל העיקרי בין שני הפריטים

ניתן לראות כי פריט 8.6ב מתייחס לחניונים עיליים שאינם מקורים ואילו פריט 8.6ז מתייחס לחניונים מקורים ותת קרקעיים.
מהבדל זה נובעת גם החובה להעביר בקשה לרישיון לפי 8.6ז לידיעת איכות הסביבה, חובה שאינה קיימת ביחס לרישוי חניון לפי 8.6ב. 

חניונים הטעונים רישיון עסק

  • חשוב– כל רשימת החניונים הטעונים רישוי לא תחול אם מדובר בחניון המשרת עובדים או דיירים של הבניין בלבד.
  1. חניון מעל 500 מ”ר הגובה תשלום עבור החניה בו.
  2. חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו שגודלו מעל 500 מ”ר. חניון זה טעון רישוי בין שהוא בתשלום ובין שלא.
  3. חניון מקורה או תת קרקעי בשטח של מעל 500 מ”ר בין שהוא בתשלום ובין שאינו בתשלום אך פתוח לקהל הרחב.

חניונים שאינם טעונים רישיון עסק

חניונים המשמשים רק עובדים ודיירים של הבניין בו מצוי החניון.
כך- חניון של בניין מגורים שרק דיירי הבניין יכולים להשתמש בו אינו טעון רישיון. גודלו של החניון אינו רלוונטי לשאלת הרישוי.
וכך- חניון של בניין משרדים המאפשר חניה רק לעובדי הבניין אינו טעון רישיון, גם אם עובדי הבניין משלמים עבור השימוש בחניון. גם כאן- גודלו של החניון אינו רלוונטי לשאלת הרישוי.
חקיקה
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג- 2013