האם ייצור חשמל במתקן פוטו-וולטאי טעון רישיון עסק?

בשנים האחרונות נחקקו מספר חוקים ותקנות, שמטרתם עידוד התקנת מתקנים פוטו-וולטאים על גגות בתים פרטיים. על פי הרשאות החקיקה, ובתנאים הקבועים בה, ניתן למכור חלק מהחשמל המיוצר באופן זה.
עם זאת ניתן להקים גם מתקנים פוטו-וולטאים המייצרים חשמל בכמויות מסחריות משמעותיות.

נשאלנו- מתי מתקן פוטו-וולטאי יהיה טעון רישיון עסק, אם בכלל.

מתקן פוטו-וולטאי

קימים מספר חוקים ותקנות המתייחסים למתקנים פוטו-וולטאים. בכל אחד מחוקים אלו הגדרת מתקן כאמור מעט שונה, וזאת בהתאם לחוק הרלוונטי, אך המשותף לכל ההגדרות הוא כי מתקן פוטו וולטאי הינו מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגייה סולארית לאנרגיה חשמלית.

צו רישוי עסקים

כידוע, על מנת שעסק מסוים יהיה טעון רישוי, עליו להימנות על פריטי הרישוי המצויים בצו רישוי עסקים.

פריט הרישוי היחיד המצוי בצו רישוי עסקים המתייחס לייצור חשמל הינו פריט 2.4- "תחנת כוח".
ויצויין- פריט זה נמצא בפרק העוסק ב"דלק לסוגיו", ולפיכך נראה כי פריט זה הוסף לצו רישוי עסקים תוך התייחסות לתחנות הכוח ה"רגילות" המתבססות על אנרגיה המופקת מסוגי דלק שונים ובכלל זה מפחם.

הגדרת "תחנת כוח"

תחנת כוח אינה מוגדרת בצו רישוי עסקים. הגדרת מונח זה נמצאת בחוק משק החשמל, תשנ"ו- 1996-
"תחנת כוח- מיתקן המשמש לייצור חשמל בהספק העולה על 5 מגוואט, לרבות המבנה, המכונות, המצברים, המוליכים, מתקני השנאה, מתקני הקירור, והמערכת המשמשת למטרה זו".

בהתחשב בעובדה כי יתר החוקים המתייחסים לתחנות כוח, מאמצים הגדרה זו, ובהעדר כל סיבה פרשנית שלא לעשות כן, נראה כי יש לאמצה גם לצורך פרשנות המונח בצו רישוי עסקים.

האם פריט הרישוי "תחנת כוח" מתייחס לכול המתקנים המייצרים חשמל, ללא תלות במקורות האנרגיה של מתקנים אלו?

מאחר והגדרת "תחנת כוח" מתייחסת להספק ייצור החשמל ( 5 מגוואט) ולא למקורות האנרגיה מהם מופק החשמל, נראה כי למרות שפריט רישוי זה נמצא בפרק המתייסח ל"דלק לסוגיו", הרי שכל מתקן המייצר חשמל בהספק האמור ייחשב "תחנת כוח" לעניין צו רישוי עסקים ויהיה טעון רישוי.
מהאמור לעיל נובע גם כי כל מתקן המייצר חשמל, בין ממקורות אנרגיה של דלק, פחם, רוח, אנרגיית שמש או כל מקור אנרגיה אחר, בהספק הנמוך מ 5 מגוואט לא יהיה טעון רישיון עסק.

 רק מתקן המייצר חשמל בהספק העולה על 5 מגוואט יהיה טעון רישיון עסק לפי פריט 2.4 "תחנת כוח", וזאת לא תלות במקורות האנרגיה המשמשים את אותו המתקן.

חקיקה:

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשמ"ג- 2013 ( כולל תיקון 2018)
חוק משק החשמל, תשנ"ו- 1996

חקיקה הקשורה למתקנים פוטו-וולטאיים: (חקיקה חלקית)
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 – ראו ס' 19 (ב)(11)
חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), תשע"ז- 2016
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), תשס"ג- 2003
תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד- 2014

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz