רישיון זמני והיתר זמני אינם מפקיעים תוקף צו סגירה שיפוטי

כאשר מוצא צו סגירה שיפוטי בגין ניהול עסק ללא רישיון, לעיתים בעלי העסק, מצליחים לקבל היתר זמני או רישיון זמני עד להשלמת מלא התנאים לשם קבלת רישיון עסק.
אלא שלא תמיד תהליך זה מסתיים בקבלת הרישיון, ותוקפו של ההיתר או הרישיון הזמני פג. נשאלת  השאלה, מה דינו של צו הסגירה שניתן טרם קבלת הרישיון או ההיתר הזמניים, האם הוא מתבטל או פוקע, או שהוא נותר בתוקפו למרות ההיתר או הרישיון הזמני.

בשני מקרים, שיסקרו להלן, נקבע כי עם פקיעת תוקפו של ההיתר או הרישיון הזמני, חוזר צו הסגירה שניתן קודם להיתרים ולרישיונות הזמניים, לתוקפו. אם בעל העסק ממשיך להפעיל את עסקו הוא ייחשב כמפר צו סגירה שיפוטי.

רישיון זמני-
בפסק דין אמירה הוצא כנגד  אולם אירועים שפעל ללא רישיון,  צו סגירה שיפוטי לאחר הרשעה בגין ניהול עסק ללא רישיון.
בעלי העסק המשיכו להפעילו למרות צו הסגירה, כאשר בחלק מהתקופה היה בידם רישיון זמני.

בית המשפט קבע כי רישיון זמני אינו מפקיע או מבטל צו שיפוטי לסגירת העסק, והוא אינו מהווה הגנה מכאן ואילך להפעלת העסק ללא רישיון, או הגנה מפני ביצוע עבירה של אי קיום צו שיפוטי.
אין בכוחו של רישיון זמני להפסיק את המשך ביצוע העבירה של אי קיום צו שיפוטי.
רישיון זמני כשמו כן הוא, הוא נועד להגן על הנאשם מהפרת הצו השיפוטי למועדים בהם ניתן, ואין בכוחו לבטל את הצו השיפוטי, שאז יצא החוטא נשכר.

ועוד נקבע כי, קבלת הרישיון הזמני לא מהווה אירוע מנתק, אחרת הוא היה מעקר מתוכן את הצו השיפוטי. לא מתקבל על הדעת, כי במתן רישיון זמני לתקופה של מספר ימים או אפילו שבועות יהיה כדי להביא להפקעתו או ביטולו של צו שיפוטי לאכוף סגירתו של עסק הפועל ללא רישיון. בכל פעם שהעסק נפתח ללא שיש בידי בעליו בפועל רישיון- הוא מפר צו סגירה שיפוטי.

היתר זמני-
בפסק דין איפרגן נדון מקרה בו  בעל עסק הורשע בניהול עסק ללא רישיון והוצא צו לסגירת העסק. לאחר מכן קיבל בעל העסק “היתר זמני” להפעלתו. לאחר שתוקפו של ההיתר הזמני פג, ובעל העסק לא הוציא רישיון עסק, נתבע בעל העסק בגין הפרת צו הסגירה.

בית המשפט קבע כי יש לראות את ההיתר הזמני כיוצר מעין “בועת זמן” ובאותה תקופה בעל העסק לא ייחשב כמפר צו, אך עם תום התקופה שב המצב לקדמותו (דהיינו צו הסגירה תקף שוב, אלא אם הוציא בעל העסק רישיון עסק).
משמעות הקביעה הינה, שהיתר זמני אינו מפקיע תוקפו של צו שיפוטי שקדם לו. ההיתר הזמני מקנה לבעל העסק ארכה בלבד ואינו מבטל את תוקפו של צו הסגירה.

רישיון והיתר זמני אינם מבטלים צו סגירה שניתן לפני קבלתם.
עם תום תוקפם, ללא שהתקבל רישיון, שב צו הסגירה לתוקפו, וניתן לתבוע בגין הפרתו.

מאמרים נוספים-
מה בין “היתר זמני” ל”רישיון עסק”

פסיקה:
רע”ס ( שלום רח’) 71367-07-18 משטרת רמלה נ. אמירה ואח’ (פורסם בנבו, 29.4.19)
רע”ס (שלום רמ’) 19167-06-09 עירית לוד נ. רמי איפרגן (פורסם בנבו, 12.7.15)