מה בין " אולם אירועים " לבין " דיסקוטק "

אנו עדים לתופעה הולכת ומתרחבת לפיה אולמות וגני אירועים, הפועלים ברישיון לפי פריט 7.9, מושכרים גם למטרת עריכת אירועים רבי משתתפים אשר עיקרם הוא מסיבות ריקודים. במסיבות אלו ישתתפו, בדרך כלל, מספר רב יותר של אנשים מאלו שהיו משתתפים באירועים במתכונתם הרגילה, והאולם ברובו ישמש כרחבת ריקודים גדולה. מתכונת זו של אירועים חורגת ממתכונת הרישוי של אולמות וגני אירועים והתהיה טעונת רישוי לפי פריט של דיסקוטק (פריט 7.7.ו). מדובר , בפועל, באירועים בעלי אופי שונה והמיועדים לקהל שונה.
ונזכיר- ניתן להוציא רישיון זמני לעסק, גם אם הוא מתנהל במקום מסוים במהלך ערב אחד בלבד. 

המאמר הבא מסביר את ההבדלים בין שני סוגי העסקים ומדוע יידרש רישיון עסק נפרד לעריכת אותן מסיבות.

ההבדלים המהותיים בין אולמות וגני אירועים לבין דיסקוטק, נעוצים בשני פרמטרים עיקריים: 
האחד- עמידה בדרישות לקיום דרכי יציאה מהמבנה, לפי מספר האנשים המשתמשים בעסק (התפוסה למ"ר). קיים הבדל מהותי בדרישות לקיום דרכי יציאה מאולם המכיל בעיקרו שולחנות וכיסאות ובחלקו נמצאת רחבת ריקודים, לבין אולם אשר נועד מעיקרו לשמש כרחבת ריקודים,
השני- רמת הרעש המותרת בכל אחד מסוגי העסקים והדרישות להתקנת מדי רעש בכל אחד מהם.

הבדלים בין אולם שמחות לדיסקוטק בתפוסה למ"ר – בטיחות ודרכי יציאה

כאמור, אולם שמחות, (או כפי שהוא נקרא גם, אולם אירועים או גן אירועים) הינו אולם אשר מכיל מטבעו בעיקר שולחנות וכיסאות שאינם מקובעים לקרקע ואשר בחלקו יש גם רחבת ריקודים, ואילו  אופיו של דיסקוטק הוא, קיום שטח ישיבה מצומצם יחסית לשטח רחבת הריקודים.
הדרישות לקיום דרכי יציאה נקבעו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן: "התקנות"), על פי חישוב התפוסה למ"ר  לכל אחד מסוגי העסקים ("מקדם תפוסה").

הוראות התקנות

בסעיף 3.2.12.1 (ב)  לתוספת לתקנות נקבע כי מספר דרכי המוצא ורוחבן בכל קומה יתנו מענה לתפוסה הכוללת של חלקי הבניין השונים באותה הקומה.

בטבלה המצויה בסעיף 3.2.12.2 לתוספת לתקנות נקבע כי:
מקדם התפוסה (במ"ר לנפש) לאולם אסיפות עם מקומות ישיבה לא מקובעים ליד שולחנות או אולם שמחות יהיה- 1.4 עד 1 מ"ר לנפש.
לעומת זאת, מקדם התפוסה של אולם המיועד לדיסקוטק או שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים יכול לכלול מספר שימושים ובינניהם שטח הבר, אזור ישיבה סביב הבר, אזור ישיבה סביב שולחנות (1 עד 1.4 מ"ר לנפש), או שטח אולם הפנוי מריהוט קבוע או נייד (0.75 מ"ר לנפש).
מהאמור לעיל ברור כי מקדמי התפוסה לאולם המשמש כדיסקוטק משקפים צפיפות הגבוהה בין 25% ל 80% מהצפיפות המחושבת לאולם אירועים.

מאחר ודרישות לקיום דרכי יציאה מאולם (הן אולם אירועים והן אולם המשמש לדיסקוטק) מחושבות לפי מקדם התפוסה, הרי שהדרישות למקום המשמש כדיסקוטק שהינו מקום צפוף יותר יהיו גבוהות משמעותית ממקום המשמש כאולם שמחות.

עוד נוסיף כי כי תקנות אלו קובעות מקדם תפוסה (לעניין חישוב דרכי היציאה) גם לאזור מגודר או אזור שיגודר לצורך אירוע, שאיננו מקורה, מחוץ לבניין בגבולות הנכס עם מושבים מקובעים; ואזור מגודר או אזור שיגודר לצורך אירוע, שאיננו מקורה, מחוץ לבניין בגבולות הנכס ללא מושבים מקובעים, המשמש לפסטיבל.

המסקנה העולה מהאמור היא כי קיים הבדל משמעותי ביותר בדרישות לבניית דרכי יציאה בין מבנה המשמש כאולם שמחות  או אולם אירועים לבין מבנה המשמש לדיסקוטק ואשר בו מירב השטח הינו רחבה שאין בה ריהוט כלל.

מובן כי בעסק אשר קיבל היתרי בניה ורישיון לאולם שמחות או גן אירועים ייבנו דרכי יציאה המשרתות קהל במספר הפחות בהרבה מזה של דיסקוטק.

כפועל יוצא מהפרמטרים שנקבעו בתקנות התכנון והבניה המפורטות לעיל, נקבעו גם דרישות רשות הכבאות ומשטרת ישראל כגורמי רישוי לעסקים אלו.
דרישות רשות הכבאות מפורטות באתר של הרשות, ואילו דירשות המשטרה מפורטות באתר המשרד לביטחון פנים ( ראה: דרישות המשטרה למתן רישיונות עסק)
כך למשל,  מספר אנשי האבטחה שיידרש על ידי המשטרה יהיה שונה בין אולם אירועים לדיסקוטק.
בנוסף- כאשר "גן האירועים" מושכר לשם קיום אירוע ספציפי בעל אופי של מסיבה המונית, הרישיון לאותה מסיבה יוצא על ידי מארגניה וכך גם תחול עליהם האחריות לאנשי האבטחה ולקיוםדרישות משטרה נוספות.

קיים הבדל משמעותי בין הדרישות לקיום דרכי יציאה בין אולם אירועים, שבחלק גדול משטחו יש כיסאות ושולחנות, לבין אולם המשמש כדיסקוטק, שבחלקו הגדול משמש כרחבת ריקודים.
דרישות הכבאות והמשטרה, כגורמי רישוי, הינן פועל יוצא של הבדל זה.

ההבדלים בין אולם שמחות ודיסקוטק בדרישות החוק ביחס לרעש המותר

ההבדל המשמעותי הנוסף, עליו אנו מבקשים להצביע במאמר זה, בין אולם שמחות לבין דיסקוטק, מתייחס לרמת הרעש המותרת בכל אחד מסוגי העסקים, ולרמת הבדיקות הנדרשת לשם ניטור רמת רעש זו.

קיימת תקינה נפרדת לעניין התקנת מדי רעש לאולמות שמחות וגני אירועים ולדיסקוטק.

בתקנה 2 לתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו-2006  נקבע-
(א) באולם שמחות ובגן אירועים יותקן, במקום קבוע ונגיש אך ורק לבעל רישיון העסק של האולם או הגן, לפי הענין, או למי שפועל מטעמו, התקן מד-רעש אשר המיקרופון שלו גלוי ולא מכוסה, ותלוי במקום הנמצא במרחק של לא יותר משלושה מטרים מעל מרכז רחבת הריקודים.

לעומת זאת בתקנה 2 לתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק), תשע"ד-2014 נקבע-
(א) בדיסקוטק יותקן, בכל אחד מאולמות הריקודים, במקום קבוע, הנגיש אך ורק לבעל העסק של הדיסקוטק, או למי שפועל מטעמו, התקן מד-רעש שהמיקרופונים שלו אינם מכוסים, ותלויים על התקרה בשלוש נקודות שונות לפחות בכל אולם ריקודים, ובמרחק של שלושה מטרים לפחות זה מזה, למעט בשטחי שירות ובשטחים אחרים שאינם מיועדים לשהיית מבלים.
(ה) בשלט האמור בתקנת משנה (ג) ייאמר כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש ל-95 דציבלים, ויצוין כי חשיפה לרעש עלולה לפגוע בשמיעה של חלק מן האוכלוסייה גם בעוצמה המותרת.

ההבדל בדרישות בין התקנות הנוגעות לאולמות שמחות וגני אירועים לבין התקנות הנוגעות לדיסקוטקים נובע מרמת הרעש הגבוהה משמעותית בדיסקוטקים.

מובן כי בעסק אשר קיבל רישיון ל"אולם אירועים" יותקנו מדי רעש לפי הדרישות הרלוונטיות לעסק זה ולא לפי הדרישות המחמירות יותר הנוגעות לדיסקוטקים.

קיים הבדל משמעותי בדרישות להתקנת מדי רעש בין אולמות אירועים ודיסקוטקים.

סיכום

במאמר לעיל הבאנו שתי דוגמאות המצביעות על ההבדל המהותי בין הדרישות לעסק מסוג אולם אירועים או גן אירועים המשמש לקיום אירועים, לבין עסק המשמש למסיבות רבות משתתפים והינו עסק מסוג דיסקוטק.

מכאן נובעת המסקנה, כי עסק שקיבל רישיון לניהול אולם או גן אירועים, אינו עומד בדרישות גורמי הרישוי הנדרשות מעסק המקיים בעיקר מסיבות רבות משתתפים, עסק מסוג דיסקוטק. לכן- במידה ובעל אולם אירועים מבקש לקיים אירוע מסוג "מסיבה" שבה המשתתפים אינם יושבים סביב שולחנות אלא רובו של העסק הופך לרחבת ריקודים, יהיה עליו להוציא רישיון זמני לאותו אירוע לעסק מסוג "דיסקוטק".

רישיון עסק לאולם וגן אירועים אינו כולל עריכת מסיבות רבות משתתפים.
לשם עריכת מסיבות אלו יש להוציא רישיון זמני לעסק מסוג דיסקוטק.

חקיקה-

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל- 1970
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק), תשע"ד- 2014
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו-2006

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz